• Halmstads webbplatser

SUP bygger kapacitet inifrån och tillsammans

Sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar hela Andersbergsskolan med det vi kallar SUP – systematisk undersökande praktik. SUP:en har sin utgångspunkt i så kallad Learning study – en modell där samtliga lärare i arbetslaget arbetar tillsammans med planering, genomförande, analys och revidering av undervisning utifrån ett cykliskt förlopp.

Tre bilder med olikformade, olikfärgade talbrickor, subtraktionsuppgifter, barnhänder, röda klossar att räkna med

SUP:en syftar till att höja kvaliteten på undervisningen genom att utveckla lärarnas undervisningskompetens, alltid utifrån ett specifikt lärandemål med elevens lärande i fokus.

För mig som rektor är svaret självklart – det handlar om att bygga kapacitet inifrån. I stället för övergripande utvecklingsprocesser valde vi att gå en annan väg, att utgå från våra elevers behov och att våga gå från de generella insatsen till det specifika lärandet.

Varje vecka träffas samtliga lärare i arbetslaget. Eftersom vi arbetar i ett tvålärarsystem på lågstadiet så består varje arbetslag av sex till åtta behöriga lärare. I måndags tog jag del av samtalen i åk 2 arbetslag. Utifrån bedömningsstöd och andra underlag har pedagogerna identifierat att eleverna har svårt för att förstå likhetstecknets betydelse. När de gräver djupare i underlagen konstaterar de att det är främst likhetstecknets betydelse i subtraktion som är klurigt för eleverna att förstå. Tillsammans i arbetslaget har man kommit fram till att lärandemålet i matematik ska vara just detta – eleverna ska utveckla förmågan att förstå likhetstecknets betydelse i subtraktion talområde 1–20.

Ledordet är tillsammans

Tillsammans sitter sedan lärarna och diskuterar frågor som: Vad kan man när man kan likhetstecknets betydelse? Vad saknar man när man inte kan? Vilka språkliga förmågor behöver eleven för att förstå likhetstecknets betydelse? På Andersbergsskolan har ungefär 90% av eleverna ett annat modersmål än svenska – vilket ställer höga krav på språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Varje undersökande cykel börjar med ett förtest. Förtestet planeras tillsammans i arbetslaget. Veckan efter analyseras resultatet av förtestet och första lektionen kan börja planeras – tillsammans. Nu förstår ni att ledordet är, just det, tillsammans! Arbetslagen har genomgått en förändring – från att dela tips och idéer med varandra (vilket absolut inte heller är fel), men till att nu även dela undervisning. Vill vi få resultat som vi ännu inte fått, måste vi undervisa på ett sätt som vi ännu inte undervisat på. Då krävs det att vi tänker tillsammans och vågar utmana, både våra egna och andras förgivettaganden!

Med talbrickor blir matten konkret

I dag smög jag in i tvåornas klassrum. Full aktivitet. På runda mattan satt en lärare tillsammans med fyra elever. Varje elev hade en öppen utsaga framför sig, tillsammans med konkret material. ”I matteboken kan man inte ta på siffrorna, men det kan vi nu” konstaterade en utav eleverna.

I ett annat klassrum står en utav lärarna med fyra elever framför sig. På ett stort, vitt papper finns en uppgift som ska lösas. Till sin hjälp har de konkret material och, inte minst, sina kamrater. En utav eleverna översätter det läraren säger på arabiska till sin kamrat, eleven lyser upp och börjar plocka med Numicon-brickorna.

I ett utav grupprummen sitter sex elever runt ett litet bord. ”Fröken, fröken, titta jag är klar!” Stolta visar de upp sina klossar och sätter ord på hur de tänkt. Läraren ställer fördjupande frågor, utmanar, stöttar, uppmuntrar, bekräftar. Time Timern ringer. Det är dags att göra sig redo för lunch.

”Kan vi inte få jobba med matte efter rasten också – snälla fröken!”

Only Good Vibes och lust att lära

Only Good Vibes. Andersbergsskolans vision. Vår vision vilar på läroplanens första kapitel, tredje mening – skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Många av våra elever har helt andra förutsättningar än jämnåriga kamrater runt om i Halmstad. Det kompensatoriska uppdraget är en utmaning men även en fantastisk möjlighet. Vi är fullt och fast övertygade om att när vi vågar stanna upp och lägga tid på att undervisa det vi ser att eleverna har svårt för, när vi analyserar och förändrar vår undervisning systematiskt utifrån elevernas behov, det är först då vi kan se en progression i elevernas lärande.

På måndag är det dags för arbetslaget att analysera resultatet av dagens lektion. Analysen ligger sedan till grund för nästkommande lektion och så vidare. Ända tills arbetslaget gör bedömningen att lärandemålet är uppnått.

SUP:en är inget projekt. Ingen fluga eller något som bara sker på studiedagar. SUP:en är ett systematiskt arbete för att varje vecka förbättra undervisningskvalitet och höja elevernas måluppfyllelse. Det är ett långsiktigt arbete – men vi är stolta över hur långt vi kommit.

Ett steg i taget.

Inlägget är skrivet av Lotta Karlsson, rektor på Anderbergsskolan F – 5