• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

”Ju bättre kunskap du har om eleverna desto bättre blir undervisningen”

På Furulundsskolan har ett nytt sätt att arbeta med tidiga insatser haft effekt på elevernas läsförmåga sedan tjänsten LegiLexi gjorde entré på skolan. Man har nu lättare för att hitta elever i behov av stöd och ge dem det de behöver i tid.
­­– Vi vet inte än om våra insatser gett resultat men känslan är så. Nu ser vi med spänning på resultaten från nationella proven, säger specialpedagogen Sara von Braun.

Tre bilder: inplastade kort med illustrationer, kvinna med ljus tröja och glasögon, äldre läsebok med illustration och inplastad ny läsövning

Sara von Braun upplevde en frustration när hon 2016 arbetade med en förskoleklass och bedömningsstödet var i färd att implementeras. De hade elever som inte nådde målen. Men hur skulle de kunna få reda på vilka de var för att tidigt sätta in stöd?

Då hittade hon den digitala tjänsten LegiLexi och våren 2020, medan Sara von Braun vidareutbildar sig, börjar skolan med hjälp av verktyget kartlägga elever i en förstaklass. Elevernas mentorer reagerar på testet som ger mycket information och genomför sedan tester på alla de tre förstaklasserna. Och det visar sig att en elev kan vara godkänd enligt bedömningsstödet men samtidigt inte klarar att läsa.

Avkodning är kärnan

Man testkör också LegiLexi på alla treor. Många har klarat det nationella provet i svenska men är svaga läsare. Och med vetskap om att det innebär sjunkande resultat uppåt i åldrarna gör man på skolan ett analysarbete och inför läsfrämjande insatser.
– Vi såg att flera var svaga i sin avkodning och då lägger mycket energi där vilket gör att läsförståelsen blir lidande. En av skolans rektorer, Camilla Lithander, införde ”resurstid”, att när ens klass tillexempel har musik eller idrott är lärarna schemalagda som resurser i en annan klass. Då frigjordes tid och möjlighet att arbeta mer på individnivå, säger Sara von Braun, och berättar att de med hjälp av bland annat läslistor fått upp hastigheten på avkodningen.
– Våra treor har varit med i arbetet sedan ettan och vi ser nu med spänning på resultaten från nationella provet. Då blir det också mer analysarbete för att ta reda på vad vi behöver förändra ytterligare.
Sara von Braun har dock gjort en snabb analys.
– Utifrån startläget på grupperna i årskurs 2 där vi hade låga resultat både i avkodning, ordförråd och läsförståelse har vi en grupp som utvecklats enormt och vi är nöjda med den progression eleverna visat.

Frigör tid till undervisning

Furulundsskolan har under de åtta åren Sara von Braun arbetat där gått från ca 350–400 elever till 730. Fler elever än tidigare har ett annat modersmål än svenska. Det som visat sig i analyser är att eleverna behöver utveckla sitt ordförråd och att undervisningen tidigt fokuserar på fonologin, det vill säga hur bokstäverna låter. Och även när avkodning och ordförråd sitter visar analyser att en del elever vid tidspress och prov har svårt att ta till sig innehållet texter. Det här gäller också i matematiken och det är ytterligare ett skäl till att stärka svenskan och läsningen.

– Vårt arbetssätt har gett skillnad över sommaren. Eleverna tappade inte sin avkodningshastighet på samma sätt som innan eller så som forskningen säger. I maj månad har vi också ett föräldramöte med miniföreläsningar där vi uppmanar föräldrarna att läsa med sitt barn även under sommaren.

Arbetet med LegiLexi innebär att det läggs kort tid på testningen och då finns det mer tid för analys men framför allt till undervisning.
– För ju bättre kunskap du som lärare har om eleverna desto bättre blir undervisningen.

Fakta:

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med kostnadsfria digitala tjänster. Visionen är att alla barn i den svenska skolan ska lära sig läsa ordentligt.
Tjänsterna som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet används av 20 000 lärare på 4500 skolor.

Text och bild: Anna Lehmusto