• Halmstads webbplatser

Att vara familjehem eller jourhem

Som familjehem eller jourhem låter du ett barn eller en ungdom bo hemma hos dig. Du blir ett komplement till barnets egna föräldrar. Våga vara viktig för ett barn eller en ungdom som behöver stöd!

Anmäl intresse att bli familjehem eller jourhem

Att öppna dörren för ett barn som har det tufft kräver mod, men du och din familj får mycket tillbaka ­— att vara viktig för någon är en svårslagen känsla.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att:

  • Föräldrarna har svårt att klara av föräldrarollen på grund av till exempel missbruk eller psykisk ohälsa.
  • Det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk.
  • Barnet har ett destruktivt beteende, exempelvis kriminalitet.
  • Barnet har flytt från krig eller oroligheter och kommit till Sverige utan sina föräldrar.

Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden, som kan komplettera de egna föräldrarna.

Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn som en familjemedlem under en kortare eller längre tid. Du ansvarar för barnets hela omvårdnad och ger det som föräldrar under goda och normala förhållanden brukar kunna ge sina barn.

Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Det kräver både tid och tålamod men ger också mycket glädje. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det viktiga är att det finns trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Kontakt med barnets föräldrar

En förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att ni är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Målet är att barnet ska återvända till sina föräldrar. Det är dock inte alltid möjligt. Du måste därför vara beredd både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt.

Ensamkommande barn

De flesta ensamkommande är pojkar över 15 år, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig. Framförallt de yngre barnen har behov av en stabil hemmiljö med vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för dem.

Jourhem

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. En vanlig orsak för ungdomar är konflikter mellan dem och föräldrarna. För yngre barn handlar det oftast om föräldrars missbruk, psykiska sjukdom eller akuta kriser i familjen där barnens omvårdnad inte kan lösas på annat sätt.

Jourhemsplaceringarna kan pågå allt från något dygn till några månader. I normalfallet ska placeringarna dock avslutas inom två månader.

Detta händer när du har ansökt

När din familj har gjort en intresseanmälan, gör socialtjänsten en omfattande utredning för att se så att ni är lämpliga för uppdraget. Utredarna träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på er och hjälper er i att ta ett välgrundat beslut. Utredningen tar tid, vilket ger er möjlighet att tänka efter innan ni fattar beslut om att ta ett uppdrag.

Hur lång tid det tar att få ett uppdrag beror på när det finns ett barn vars behov passar med din familj. Det får ta högst fyra månader att få ett familjehem, men ambitionen från kommunen är att det ska gå snabbare än så.

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Du har tystnadsplikt

Som uppdragstagare har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får berätta om den familj som du är eller har varit stöd för.

Stöd och ersättning

Du får arvode och ersättning för dina omkostnader. Storleken på arvodet beror på barnets behov och din arbetsinsats, utifrån SKR:s riktlinjer (Sveriges kommuner och regioner).

Du är inte ensam om ansvaret för det barn du tar hand om. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med familjehemssekreterare och socialsekreterare. De ger dig stöd och handledning.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Halmstads kommun.

Emma och Viktor berättar om att vara familjehem

Klicka på bilden för att se filmen