• Halmstads webbplatser

Agenda 2030 – utgångspunkt när Halmstad växer

När Halmstads kommun växer ska vi göra det på ett hållbart sätt – i linje med Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Det vi gör lokalt i Halmstads kommun bidrar till den utveckling som sker globalt, precis som att världens utveckling påverkar oss i Halmstad.

De globala målen för en hållbar utveckling

Halmstads kommun har ett gemensamt ansvar med övriga kommuner i Sverige, och med kommuner i världens alla länder, att förverkliga Agenda 2030.

Agenda 2030 är 17 globala mål som FN:s medlemsländer antog 2015. Det är den mest ambitiösa agenda som världen antagit för arbetet med hållbar utveckling. Målen ska leda till fyra saker år 2030:

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  3. Att främja fred och rättvisa.
  4. Att lösa klimatkrisen.

Hållbar utveckling betyder att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag för att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Hållbar utveckling bygger på tre delar: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen balanserar alla delarna och alla målen är lika viktiga. Målen gäller alla människor och ingen ska lämnas utanför.

Agenda 2030 i Halmstads kommun

I Halmstads kommun har arbetet med Agenda 2030 vävts ihop med ordinarie verksamhet med målsättning och styrning.

Prioriteringar i kommunens strategi och Planeringsdirektiv med budget går i linje med Agenda 2030. Det betyder att alla kommunala verksamheter ska arbeta för att nå de globala målen.

Halmstads kommun ska också göra det enkelt för alla invånare att bidra till att leva hållbart, bland annat genom de tips som finns under Hållbar utveckling på halmstad.se.