• Halmstads webbplatser

Resurseffektiv kommun

Halmstads kommun arbetar för att ta tillvara materiella resurser så effektivt som möjligt. Det finns även mycket som du som invånare kan göra.

Därför arbetar vi för att bli mer resurseffektiva

Produktion av varor

Utvinning av råvaror för framställning av nya produkter leder till påfrestningar på miljön och till stora utsläpp som är negativa för planeten. Ofta är det billigare och mer effektivt att tänka cirkulärt. Det betyder att man använder redan producerade varor och material igen och igen, kanske till något helt annat område.

Förbrukning av vatten

I Sverige klassas dricksvatten som ett livsmedel. Det innebär att vattnet håller mycket hög kvalitet. Detta i sin tur innebär att vi använder mycket resurser i form av energi, kemikalier och personal för att producera dricksvatten. Vi använder dessutom denna högvärdiga resurs till de flesta vattenbehov i vårt samhälle – även för bevattning, fordonstvätt, toalettspolning med mera. Det vill säga fall där det egentligen inte behövs vatten av dricksvattenkvalitet.

Det är dock inte vattensmart att använda vatten av dricksvattenkvalitet där annan kvalitet kan fungera likvärdigt. Vi behöver därför ifrågasätta den traditionella användningen och hitta andra lösningar.

Detta kan du som invånare göra

Några exempel på vad du själv kan göra för att bättre ta tillvara våra resurser:

Detta gör Halmstads kommun

Några exempel på Halmstads kommuns arbete för att bättre ta till vara resurser:

  • Vi utvecklar arbetet med att ställa miljökrav i upphandlingar.
  • Möbler som inte används av en förvaltning kan återanvändas av en annan genom Halvin, en kommunal verksamhet för återbruk av kontorsmöbler.
  • Insamlat matavfall används för att producera biogas och biogödsel.
  • Vi minskar användningen av grundvatten genom att ta vatten från Nissan för bevattning Länk till annan webbplats. i stället för dricksvatten.

Planer som styr hur kommunen ska arbeta

Kommunens viljeriktning pekas ut i planer. Nedan finns de planer som till stor del tar upp frågor som gäller resurseffektivitet.

Avfallsplan

I planen beskrivs mål och åtgärder i linje med EU:s avfallshierarki. De handlar om att förebygga uppkomsten av avfall, att öka utsorteringsgraden av hushållsavfall och att minska inslaget av farligt avfall i kretsloppet. En ny version av planen beräknas vara färdig till årsskiftet 2024/2025.

Plan för vatten och va

Innehåller mål för bättre vattenresurshållning, bättre rening av avloppsvatten och dagvatten samt åtgärder för bättre vattenmiljö i våra vattendrag, sjöar och hav.

Agenda 2030-mål som vi bidrar till att nå