• Halmstads webbplatser

Biologisk mångfald

Halmstads kommun arbetar för att bevara en biologisk mångfald för kommande generationer. Det finns också mycket som du som invånare kan göra.

Därför arbetar vi för biologisk mångfald

Arter försvinner

Arter utrotas i snabb takt, både globalt och lokalt i Halmstad, till följd av klimatförändringar och människans exploatering av nya områden. Det innebär att de nätverk av växt-, djur- och mikroliv som brukar kallas ekosystem skadas. För att motverka detta är det viktigt att verka för biologisk mångfald. Ett ekosystem med en mångfald av arter är stabilare och tål klimatförändringar bättre.

Ekosystemen ger ekosystemtjänster som är livsviktiga både för oss människor och för naturen. Växterna ger oss till exempel syre, bakterier renar vattnet och bin pollinerar vår mat.

Att bevara naturliga livsmiljöer och värdefull natur är ett måste för att bevara mångfalden av arter. Vår rika natur och stadens grönska är en viktig del av Halmstads attraktionskraft.

Förändrat klimat

Att bevara gröna områden i staden blir allt viktigare för att dämpa den negativa effekten av ett förändrat klimat.

Invasiva arter breder ut sig

Cirka 20 procent av de främmande växt- och djurarterna i Sverige är invasiva eller potentiellt invasiva. De riskerar att konkurrera ut inhemska växter och djur och utgör därför ett hot mot vår mångfald och naturliga ekosystem.

Detta kan du som invånare göra

Några tips på vad du som invånare kan göra:

Gynna insekter

  • Så blommor eller små ängsytor på din balkong, innergård eller i din trädgård så att insekter trivs. Tänk på att använda frö från inhemska växter! 
    Läs tips om hur du skapar en äng i din trädgård.
  • Bygg insektshotell, fågelholkar och vattenbad för små gynnare.
  • Sträva efter att skapa gröna och genomsläppliga ytor i din trädgård och undvik att bygga hårdgjorda ytor, exempelvis marksten, asfalt och hårt packade grusmaterial. Då kan växter och insekter leva i marken och vattnet kan tränga igenom.

Minska spridningen av invasiva arter

Detta gör Halmstads kommun

Några exempel på kommens arbete för att värna biologisk mångfald:

Lokala vattenvårdsprojekt och Lokala naturvårdssatsningen

Vi genomför projekt inom de nationella satsningarna Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Länk till annan webbplats. och Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länk till annan webbplats. Några exempel:

Vi klipper och rensar inte

Vissa platser klipps eller rensas inte. Istället lämnas de att växa mer fritt för att ge plats åt växter och djur.

Planer som styr hur kommunen ska arbeta

Kommunens viljeriktning pekas ut i planer. Nedan finns de planer som till stor del tar upp frågor som gäller biologisk mångfald.

Halmstads gröna värden

En ny version av planen beräknas vara klar 2025. Planen anger riktlinjer och rekommendationer för värdefulla natur- och rekreationsmiljöer i kommunen. Den är inarbetad i kommunens översiktsplan.

Framtidsplan 2050

Halmstads kommuns översiktsplan. Trädde i kraft 2022 och visar planeringsinriktningarna för hur kommunen ska byggas ut de närmsta decennierna.

Plan för vatten och va

Innehåller mål för bättre vattenresurshållning, bättre rening av avloppsvatten och dagvatten samt åtgärder för bättre vattenmiljö i våra vattendrag, sjöar och hav.

Plan för klimatanpassning

Beskriver vikten och behovet av gröna miljöer. Dessa är extra viktiga att skapa och bevara för att dämpa negativa effekter av klimatförändringarna. Kommunen ska främst använda sig av naturanpassade skydd mot höjda havsnivåer.

Fördjupad översiktsplan för centrum

Pekar ut geografiska områden för gröna stråk i centrum där den gröna infrastrukturen behöver kopplas ihop och förstärkas.

Agenda 2030-mål som vi bidrar till att nå