• Halmstads webbplatser

Giftfri miljö

Halmstads kommun arbetar för att minska spridningen av främmande ämnen i vår livsmiljö, som kemikalier och partiklar i luften. Det finns även mycket som du som invånare kan göra.

Därför arbetar vi för ett mer rent och giftfritt Halmstad

Kemikalieanvändning

I vår vardag kommer vi hela tiden i kontakt med olika typer av kemikalier. Kemikalier är ämnen eller produkter som är framställda av människan. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas.

Vissa av dem är skadliga för oss och behöver rensas bort. Särskilt barn är extra känsliga för kemikalier. De rör sig på en lägre höjd än vuxna och deras kroppar växer och utvecklas fortfarande. När det gäller leksaker finns därför en omfattande lagstiftning inom EU.

På EU-nivå finns också Reachförordningen. Denna ställer bland annat krav på att producenter, importörer och användare av kemiska ämnen ska arbeta aktivit med att byta ut särskilt farliga ämnen till mindre farliga alternativ.

Utsläpp till luften

Industrier, transporter och uppvärmning av bostäder ger utsläpp av en mängd olika luftföroreningar. Transporter står för en stor del av utsläppen, främst av kvävedioxid och partiklar från avgaserna. Men partiklar bildas också genom bland annat slitage av vägbana, däck och bromsar.

Även småskalig vedeldning vid uppvärmning av bostäder medför utsläpp av luftföroreningar, bland annat i form av partiklar och bens(a)pyren, som är skadliga för människors hälsa. Utsläpp från vedeldning som sker i tätorter och där bostäderna ligger nära varandra kan påverka mycket även om utsläppen är relativt små.

Nedskräpning

Nedskräpning i natur- och gatumiljö gör att ämnen som inte hör hemma i naturen sprider sig och i många fall bildar mikropartiklar som djur får i sig. Halmstads kommun jobbar för att minska nedskräpningen.

Detta kan du som invånare göra

Några exempel på vad du som invånare kan göra för att bidra till ett rent och giftfritt Halmstad:

Detta gör kommunen

Några exempel på Halmstads kommun arbete för ett rent och giftfritt Halmstad:

  • Inom förskolan finns sedan länge ett inarbetat arbetssätt för att motverka att barn utsätts för gifter i sin förskolemiljö. Arbetssättet slås fast i Handlingsplan: Giftfri vardag för barn och unga.
  • Vi förenklar för dig som invånare att välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik framför bil. Därmed vill vi styra bort från de största utsläppen i vår stadsmiljö.
  • Vi har genomfört en plastinventering inom de kommunala verksamheterna för att minska mängden plastprodukter.
  • Flera förvaltningar samarbetar i ett kemikalienätverk.
  • Kommunen har ett gemensamt kemikaliehanteringssystem.
  • Kommunen har avtal med en privat avfallsaktör för transport och omhändertagande av farligt avfall som uppstår i våra verksamheter.
  • Kommunen är medlem i Håll Sverige rent Länk till annan webbplats., som motverkar för nedskräpning.

Planer som styr hur kommunen ska arbeta

Kommunens viljeriktning pekas ut i planer. Nedan finns planer och riktlinjer som styr mot en ren och giftfri kommun.

Kemikalieplan

 En intern plan för Halmstads kommun. Den slår fast hur kommunens verksamheter ska arbeta med kemikaliefrågor på ett strukturerat sätt för att skydda människor och miljö.

Avfallsplan

En ny version tas fram till årsskiftet 2024/2025. Planen innehåller bland annat övergripande mål om att minska inslaget av farligt avfall i kretsloppet.

Plan för transportsystemet

Planens beskriver övergripande hur kommunen vill arbeta med trafikplanering.

Handlingsplan: Giftfri vardag för barn och unga

En intern handlingsplan för Halmstads kommun. Den slår fast hur kommunen ska arbeta för att skapa giftfria miljöer för barn och unga i kommunala verksamheter. Handlingsplanen antogs 2016.

Agenda 2030-mål som vi bidrar till att nå

Genom vårt arbete för ett rent och giftfritt Halmstad bidrar kommunen till att nå de globala målen inom Agenda 2023.

Agenda 2030-mål som i första hand berörs: