• Halmstads webbplatser

Vad är en översiktsplan?

I en översiktsplan beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men den är vägledande och ligger till grund för vidare planering, till exempel för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov inom ett område.

Vad innehåller en översiktsplan?

  • En översiktsplan pekar ut områden som är lämpliga för olika ändamål. Till exempel bostäder, företagsmark och värdefulla naturområden.
  • Större samhällsinvesteringar är viktiga att ha med i planen, till exempel när det gäller bebyggelse, vägar och annan infrastruktur för att skapa underlag för långsiktiga investeringar.
  • I översiktsplanen hanteras också statligt utpekade riksintressen för bland annat natur- och kulturmiljövård
  • Planen ska också hantera risk- och hälsofrågor samt mijöfrågor och miljökvalitetsnormer för till exempel luft och vatten.
  • Frågor som är gemensamma med andra kommuner måste också hanteras i översiktplanen.
  • Konsekvenser till följd av planen ska beskrivas och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Hur aktuell är planen?

En översiktsplan sträcker sig ofta långt fram i tiden. Halmstads översiktsplan som antogs 2022, Framtidsplan 2050, siktar mot år 2050.

Under varje mandatperiod ska kommunen ta fram en planeringsstrategi Pdf, 500.6 kB.. Kommunfullmäktige beslutar då om vilka delar i planen som är aktuella och vilka som behöver ses över och revideras. Ändringar kan behöva göras efter nya förutsättningar som till exempel nya lagkrav, nya nationella mål, förändrad politisk vilja, ny kunskap och behov.

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan kan göras för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en tätort. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i området.

Det kan också göras tematiska tillägg till en översiktsplan, till exempel när det gäller en särskild fråga som vindkraft, om översiktsplanen inte är helt aktuell.

Du hittar alla fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg på sidan för Framtidsplan 2050