• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Översikts­planen tar sikte på 2050

Halmstad år 2050 kan ha upp emot 150 000 invånare och världen ser säkerligen annorlunda ut jämfört med i dag. En översiktsplan hjälper kommunen att planera inför framtiden. Du kan vara med och påverka.

Vad är egentligen en översiktsplan?

I en översiktsplan pekas kommunens långsiktiga utveckling ut – hur mark-och vattenområden bör användas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya väger och hur stad och land ska växa och utvecklas. Här beskrivs också hur man tar hänsyn till naturvärden och kulturhistoriska värden.

I förslaget till ny översiktsplan är tanken att Halmstad växer utmed fem stråk. Stråken följer de stora vägarna och mellan stråken finns gröna kilar för jordbruksmark, skog och naturvärden. Kommunens orter har delats in i centralort (Halmstad), servicesamhällen och bostadsorter. Det är framför allt i staden, servicesamhällena och i bostadsorterna i stråken som kommunen växer.

De fem servicesamhällena är Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge och Harplinge–Haverdal. På dessa orter kan invånarantalet i princip fördubblas jämfört med i dag. Det kan ske genom att man bygger tätare än idag, men även genom nya bostadsområden. Både Trönninge och Getinge ses som orter med bra förutsättningar för att etablera tågstationer.

Nya bostadsområden ska få en blandad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus och villor. Det skapar möten mellan människor i vardagen och främjar integration. När man ska bygga nytt i en stadsdel eller ort ska man försöka komplettera med sådana bostäder som saknas i dag. Nya skolor, äldreboenden, bibliotek och annan offentlig service placeras i servicesamhällena och bidrar till möten mellan invånare längs hela stråket.

Var med och påverka

Alla kommuninvånare kan vara med och ge sina synpunkter på förslaget till översiktsplan. Under samrådet, som sker mellan den 5 november 2020 till den 11 januari 2021, kan du lämna dina åsikter skriftligt till Halmstads kommun eller prata direkt med oss på något av samrådstillfällena. Du kan läsa mer här:

Illustration över Halmstads geografiska utveckling fram till år 2050.

Översiktsplanen handlar om hur kommunensmark- och vattenområden ska användas. Förslaget är ute på samråd från den 5 november 2020 till den 11 januari 2021.

Vilka är de viktigaste delarna i översiktsplanen?

  • I Halmstad bygger vi längs stråken.
  • I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen.
  • I Halmstad möts invånarna i vardagslivet.
  • Halmstad har anpassats efter klimatförändringarna.
  • I Halmstad är det lätt att resa hållbart.
  • Halmstad erbjuder en bredd av arbetstillfällen.
  • Halmstad har utvecklats som destination.

Text: Susanne Ståhl