• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Broar bryter barriärer

Fyra nya broar över Nissan och sex nya passager över och under järnvägen. Med dessa tio nybyggda länkar ska Halmstad knytas samman – och bli en trevligare och mer hållbar stad att färdas och vistas i.

Från tidningen Halmstad maj 2023.
Text: Jennifer Ehlde. Foto: Patrik Leonardsson

En flyg bild över Nissan. Tre av de nya broarna är söder om Slottsbron och en bro är söder om gamla järnvägsbron vid Norre katts park.

Pilarna visar var de nya broarna planeras. De tre närmast i bild vigs åt gång- och cykeltrafik.

De trafikerade lederna i centrum är idag hårt belastade. Enligt Halmstads kommuns beräkningar kommer trafikbelastningen till slut bli ohållbar – om vi fortsätter att resa som idag.

– Vi behöver göra de hållbara resesätten mer attraktiva. För miljöns och för människans skull, men framför allt för att det är konkurrens om utrymmet i en växande stad, säger Louise Järnek, planarkitekt.

Bilar och markparkering tar mycket plats på ytor som i stället skulle kunna användas till grönytor, uteserveringar och promenadstråk.

Tryggt och lätt att färdas

I Halmstads kommuns framtidsplaner handlar det enligt Louise Järnek om att göra det lätt och tryggt att ta sig mellan Halmstads olika stadsdelar. När kommunen planerar framtidens trafikflöden prioriteras gång, cykel- och kollektivtrafik i centrum. Tre av fyra nya broar över Nissan – vid Stationsparken, Marinstugan och Norre katts park – vigs åt gångtrafikanter och cyklister.

Broar och underfarteri centrum år 2050. De vita strecken visar befintliga broar och underfarter, de röda visar nya underfarter och de blå visar nya broar. Utanför centrum planeras det också för en ny bro över Nissan vid Slottsmöllan och en bro över järnvägen vid Larsfridsvägen.

Ny bilbro över Nissan

En viktig pusselbit för framtidens trafikflöden är att bygga en bro för samtliga trafikslag över Nissan i höjd med Stålverksgatan och Amiralsgatan. En sådan har planerats sedan länge. Den nya bron ska avlasta centrum och beräknas kunna ta hälften av den biltrafik som idag går på Slottsbron. På Laholmsvägen och Slottsbron får man då i stället plats för ett snabbspår för bussar.

Bron är också en förutsättning för att de nya bostadsområdena Tullkammarkajen och Kattegattområdet ska kunna byggas.

Att det blir en bro och inte en tunnel är redan beslutat, men vilken typ det blir är inte klart. En öppningsbar bro kan vara en variant och har sina fördelar för båtturismen, men kan också bli ett hinder för övrig trafik. Detta kommer att utredas vidare.

Ännu finns ingen spikad tidsplan men en fördjupad översiktsplan för centrum, där bron finns med, förväntas antas under hösten.

Gata på Söder

Från bron byggs också en ny väg på Söder, genom det planerade Kattegattområdet, och upp mot rondellen vid Alevallen. För att inte den ökade trafiken i området ska upplevas som en bullrig barriär kommer vägen att ha låg hastighetsbegränsning och utformas så att fotgängare kan passera på väg till Västra Stranden och Aleskogen.

– Målet är att vägen ska kännas som en livligt trafikerad gata i staden, snarare än som en stor trafikled, säger Louise Järnek.

Flera nya passager under och över järnvägen

Järnvägen är en tillgång för Halmstad, men blir en barriär när du måste passera spåren. För att underlätta för trafikanterna i centrum planeras hela sex nya passager över och under järnvägen fram till år 2050. Först att byggas är en tunnel för gång- och cykeltrafikanter vid Fredsgatan där det idag ofta blir långa köer när bommarna går ner. Bygget planeras att starta hösten 2026.

En tunnel under järnvägen. Vid sidan finns gröna ytor och en trappa att sitta på.

Stationsstaden. En av de nya underfarterna under järnvägen i den planerade nya stadsdelen Stationsstaden. Visionsbild av Kanozi Arkitekter.