• Halmstads webbplatser

Vad är ett utvecklingsprogram?

Ett utvecklingsprogram visar riktningen framåt för orten eller stadsdelen, både på en övergripande nivå och genom mer konkreta åtgärder. De bygger på demokrati och delaktighet och arbetets drivs framåt tillsammans ortens samhällsförening eller stadsdelsförening, invånare och näringsliv.

Utvecklingsprogrammen är också styrdokument som är antagna av kommunstyrelsen. De övergripande ambitionerna och strategierna ses över varje mandatperiod, medan konkreta idéer och åtgärder tas fram och genomförs årligen.

Utvecklingsprogrammen har flera syften

  • Skapa en gemensam framtidsbild för orten eller stadsdelen.
  • Ett sätt för kommunen att lyssna in sina invånare.
  • Skapa underlag för politikerna när de fattar beslut i frågor som rör ortens eller stadsdelens framtid.
  • Samordna insatser och åtgärder oberoende av aktör.
  • Utveckla möjligheter för orten eller stadsdelen att växa av egen kraft.

Gemensam framtidsbild och vision

De gemensamma framtidsbilderna i utvecklingsprogrammen vilar på kommunens vision. Utvecklingsprogrammen står också i relation till andra kommunala dokument till exempel: Framtidsplan 2050 – ny översiktsplan och mål med budget som är politikernas verktyg för att planera kommunens verksamhet framåt.

Gemensamma ambitioner och strategier

Utvecklingsprogrammen har olika ämnesområden med överenskomna ambitioner och strategier. Ambitionerna beskriver vad kommunen, invånarna och de som är verksamma på orten vill uppnå. De är kopplade till den gemensamma framtidsbilden. Ambitionerna förtydligas i strategierna som beskriver hur vi tänker göra för att nå dit.

Idéer, förslag och åtgärdslista

I dialog med boende och verksamma i området eller orten samlas idéer och utvecklingsförslag in till en åtgärdslista som uppdateras årligen. Alla aktörer som vill utveckla stadsdelen eller orten kan föra upp sina åtgärder på listan.

Från dialog till verklighet – så går arbetet till

  1. Idéer och förslag kommer in via dialoger, enkäter, branschmöten och samtal med invånare, näringsidkare och andra intressenter. De sammanställs årligen i en idélista.
  2. Styrgruppen, som består av företrädare för Halmstads kommun och samhällsförening eller stadsdelsförening, prioriterar bland förslagen på idélistan.
  3. Förslagen budgetplaneras och beslutas sedan antingen av kommunens politiker i berörd nämnd, process eller utskott, eller i motsvarade forum för de privata aktörerna.
  4. Efter beslut om budget i kommunfullmäktige förs de idéer som ska förverkligas in i en åtgärdslista. Där framgår det vad som ska åtgärdas, vilken typ av insats det är, vem som ska utföra och finansiera det, samt när det ska vara genomfört.
  5. Därefter sker uppföljning och när åtgärden är genomförd förs den upp på listan över genomförda åtgärder.

För andra utförare eller samfinansierade projekt gäller andra beslutsgångar, som kan se olika ut beroende på åtgärd eller utförare.

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn vilket utvecklingsprogram den ska till.