• Halmstads webbplatser

Information på andra språk – Information in other languages

På halmstad.se skriver vi i huvudsak på svenska men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att verksamheter i kommunen ibland behöver rikta sig speciellt till en målgrupp och då på det språket.

Information på andra språk än svenska

Språklagen Länk till annan webbplats. säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Det innebär att exempelvis kommuner och andra myndigheter inte är skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på halmstad.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat.

Texterna på halmstad.se ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.

Använd webbläsare med inbyggt stöd för översättning

Om du kontaktar kommunen via telefon kan du få information och vägledning även på engelska. Vill du översätta webbsidor så rekommenderar vi dig att använda webbläsare med inbyggt stöd för översättning. Inbyggt stöd är en service till dig som besökare, men kan inte ersätta professionella översättningar. Halmstads kommun kan inte ta ansvar för riktigheten i översättningen när du använder ett inbyggt stöd.

Information in other languages than Swedish

Language law link to another website says that Swedish is the main language in Sweden. This means that, for example, municipalities and other authorities are not obliged to write in languages ​​other than Swedish. In cases where there are translations into languages ​​other than Swedish on halmstad.se, it must be possible to justify why the information was then translated into that particular language and not another. The texts on halmstad.se must be simple and understandable. This also applies to texts that have been translated into languages ​​other than Swedish. Then the texts will be easier for everyone to understand and the translations will also be better.

Use browser with built-in translation support

If you contact the municipality by phone, you can also receive information and guidance in English. If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. Built-in support is a service for you as a visitor, but can not replace professional translations. Halmstad Municipality cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.