• Halmstads webbplatser

Samverkan mellan daglig verksamhet och socialförvaltningen ska stärkas

Kommunstyrelsen har låtit utreda vilken del av organisationen daglig verksamhet ska tillhöra. Det blir ingen förändring men samverkan mellan daglig verksamhet och socialförvaltningen ska stärkas

Daglig verksamhet är till för personer som har en funktionsvariation som gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden, är i yrkesför ålder och inte studerar på heltid.

Cirka 500 invånare i Halmstads kommun deltar i daglig verksamhet, som bedrivs av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Samverkan sker med socialförvaltningen, då cirka 200 av deltagarna i daglig verksamhet bor i gruppboende/serviceboenden som bedrivs av socialförvaltningen.

Beslutade om utredning

Kommunstyrelsen tog den 19 september 2023 beslut om att utreda daglig verksamhet. Detta var en del i arbetet med kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för åren 2024-2028. Kommunfullmäktige lyfter behov av organisatorisk översyn på det sociala området, för att kommunens organisation ska vara till bästa möjliga nytta för kommuninvånarna.

Utredningen om daglig verksamhet genomfördes av kommunledningsförvaltningen under hösten 2023. Målsättningen med utredningen var att undersöka organisatoriska alternativ för verksamheten. Utredningen utfördes i nära samarbete och delaktighet med berörda, som representanter för deltagare, medarbetare, chefer och intresseföreningar.

Utredningen avslutades

Utredningen presenterades för kommunstyrelsen den 30 januari 2024. Då beslutade kommunstyrelsen att:

  1. utredningsarbetet avbryts och att det därmed inte sker någon flytt till annan förvaltning av daglig verksamhet.
  2. att en stärkt samverkan sker mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att förbättra kvalitet och effektivitet inom områden berörda i utredningen och att återrapporteringen av arbetet för stärkt samverkan sker till kommunstyrelsen kvartal 3 2024.

Ingen flytt av daglig verksamhet

Med anledning av beslutet uttalade kommunstyrelsen ordförande, Stefan Pålsson (S), följande;
– Det är oroliga tider på många plan idag och det är inte optimalt att nu diskutera och eventuellt genomföra förändringar för deltagare och boende i dessa verksamheter.

Beslutet innebär att det inte blir någon flytt av daglig verksamhet till någon annan förvaltning. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att fortsätta bedriva daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen vill dock se en stärkt samverkan sker mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden. Syftet är att förbättra kvalitet och effektivitet kring daglig verksamhet och boendefrågor, både ur ett deltagar- och personalperspektiv. Arbetet för stärkt samverkan ska rapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2024.