• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Samråd för första delen av Stationsstaden

Nu går den första detaljplanen i det stora stadsutvecklingsprojektet Stationsstaden ut på samråd.
Det aktuella planområdet, vid järnvägskorsningen vid Fredsgatan, är en viktig entré från öst till centrum som ska binda samman Halmstads östra och västra delar.

Planområdet ligger längst norrut i det område som ska bli Stationsstaden.

I dag kännetecknas platsen av den trafikerade järnvägskorsningen och dess bommar som delvis stoppar upp flödet för gång- och cykeltrafikanter. På vardera sida om järnvägsspåret finns i dag allmänna parkeringsytor.

I det nya förslaget hamnar gång- och cykeltrafik och levande stadskärna i fokus. Inom planområdet föreslås ny bebyggelse för kontor- och centrumverksamhet med möjlighet till handel på vardera sida om spåren, tillbyggnad av fastigheten Juvelen 2 samt en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen. En öppen torgyta planeras också i anslutning till tunneln.

Målet med den nya detaljplanen är att skapa fler centralt belägna arbetsplatser och att minska upplevelsen av järnvägen som en barriär, samtidigt som man värnar om både social- och miljömässig hållbarhet.

Målet är också att den nya gestaltningen upplevs som en entré mot centrum som kommer att bidra till att binda samman Halmstads östra och västra delar. Tanken är också att förslaget ska binda samman stadskärnan med planerad stationsbyggnad och övriga delar av Stationsstaden.

Platsens läge i nära anslutning till tågstation och resecentrum ger förutsättningar för ett hållbart resande.

Beslutet om att skicka ut detaljplanen på samråd fattades i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Under samrådet, som är planerat att pågå mellan den 15 juni och 27 augusti, får allmänhet och berörda parter möjlighet tycka till om planerna.

Läs mer om Stationsstaden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och om den aktuella detaljplanen vid Fredsgatan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.