• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Granskningsperiod för hundratals nya bostäder

Ytterligare två stora bostadsprojekt tar nästa steg i detaljplaneprocessen. Ett av dem är området ”Katten” kring Nässjögatan som ska ge upp emot 200 bostäder i centrala Halmstad.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att skicka ut planen på granskning, vilket är det sista steget i detaljplaneprocessen innan antagande.

Granskningen ska pågå under hösten. Under perioden ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planen, som syftar till att förtäta kvarteret samtidigt som man behåller områdets nuvarande industriella karaktär, har varit ute på samråd under fjolåret. De synpunkter som inkom då redovisades för samhällsbyggnadsutskottet i dag.

Sammanfattningsvis kan man säga att synpunkterna främst rör föroreningar och störningspåverkan från västkustbanan, samt kulturmiljö och anpassning till den omgiv ande byggnadsmiljön.

Inför granskningsperioden har kommunen tydliggjort hur påverkan från närliggande järnväg har hanterats i detaljplanen. Kommunen har även stärkt skyddet för utpekade kulturmiljövärden.

Du kan läsa mer om planerna på halmstad.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare bostäder på gång

Även detaljplanen för Trönninge 11:122-126, som ska möjliggöra för drygt 100 nya bostäder i de centrala delarna av orten, skickas ut på granskning efter dagens sammanträde.

De aktuella fastigheterna är väster om Gamla vägen vid Bagarevägen och Rörvägen i Trönninge och är i dag planlagda för industriverksamheter. Förslaget är att i stället bygga bostäder med viss centrumverksamhet. Drygt 100 bostäder i 3–4 våningar beräknas kunna byggas på området.

Läs mer om planerna på halmstad.se Länk till annan webbplats.

- Nu får vi fart på byggandet i hela kommunen! Halmstad är attraktivt och fortsätter att växa, och vi är glada att få fart på flera stora projekt som kommer att generera hundratals nya bostäder - både centralt och i våra orter, säger Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.