• Halmstads webbplatser

Framtid Harplinge – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Harplinge" samverkar kommunen med samhällsföreningen, invånarna och näringslivet i Harplinge för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Vad är ett utvecklingsprogram?

Det här är Harplingebornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom en enkät, dialogmöten med boende, Harplinge samhällsförening, det lokala företagsnätverket, politiker och tjänstemän samt genom en fördjupad dialog med unga i Harplinge.

Resultat av webbenkäten våren 2022

Under tre veckor våren 2022 frågade Halmstads kommun vad ni tyckte om er ort och hur Harplinge kan utvecklas. Många bra synpunkter kom in. Tack!

Vilka svarade?

Vilka svarade?
SvarAntal
10–19 år2
20–39 år65
40–59 år49
60+ år18

Detta tycker Harplingeborna är viktigt

Bostäder och miljö

 • Fler bostäder i blandade boendeformer.
 • Äldreboendet är bra, men det behövs fler platser när orten ska växa.
 • Särskilt boende önskas i Harplinge.
 • Industritomter behövs, men bygg inte fula industribyggnader – bygg snyggt!
 • Återvinningsstation, vad ska hända
 • Hundlatriner finns inte och fler vanliga papperskorgar behövs.

Förskola och skola

 • Skola, F–9 med idrottshall
 • Fler förskolor. Samhället växer med fler barnfamiljer.

Trafik och kommunikationer

 • Behövs fler besöksparkeringar. Förslag från vägföreningen: Stationsgatan kan enkelriktas och parkeringar skapas längs vägen.
 • Genomfartstrafik på Tingsvägen bör
  ledas söder om samhället, Kullakurvan.
 • Rondell i Haverdalsbro med cykeltunnel under vägen
 • Säkrare skolvägar
 • Cykelbanor till Getinge
 • Fler bussturer till Getinge
 • Parksoffor längs gång- och cykelväg

Fritid och upplevelser

 • Lekplatser behövs
 • Något för ungdomar – aktivitetsyta?
 • Padel- och tennisbanor
 • Mountainbike, pump track-bana önskas
 • Grillplats vid Källvägen
 • Fler stigar på Aggaredsberget

Övrigt

 • Fler invånardialoger
 • Folk måste lista sig på vårdcentralen för att bibehålla/öka dess kapacitet.

Vad gör kommunen nu?

Centrum utvecklas med nya träd, perenner och en pergola med sittplatser.

Kartbild över ett grönområde i Harplinge centrum.

Centrum utvecklas med nya träd, perenner och en pergola med sittplatser.

Lekplatsen vid Dalavägen rustas upp.

Kartbild över lekplatsen med ny klätterställning, gungor och lekredskap.

Lekplatsen vid Dalavägen rustas upp.

Framtidsbild Harplinge 2035

Harplinge har en god infrastruktur, utvecklad offentlig och privat service, blandade bostäder med hög tillgänglighet, och stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, som skapar positiva upplevelser och minnen för alla som bor i och besöker byn.

Harplinges tydliga positionering som bästa byn i Halland växer fram genom positivt förändrings- och utvecklingsarbete. Den unika och starka identiteten sätter Harplinge på kartan om och om igen!

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Bostäder och miljö

Bostäder
Harplinge fortsätter att växa och området kring Aggaredsberget utvecklas.

Det finns variation i bostadsutbudet som tilltalar olika målgrupper.

Miljö
Dagvattenhanteringen fungerar utmärkt, ”Tvätteri- och bilverkstadstomten” utvecklas. Det finns goda möjligheter att sortera och återvinna avfall.

Utvecklingsstrategier Harplinge

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Harplinge växer, förtätas och exploateras på ett
hållbart sätt.

Det gäller att skapa unika och attraktiva bostadsmiljöer när exploatering sker för att utveckla bygdens värden på ett bra sätt.

Det finns möjlighet att få tillgång till en funktionell bostad.

Harplinge erbjuder en stor variation av upplåtelseformer när det gäller boende. Fler hyreslägenheter utvecklas eller tillförs genom nybyggnation.


Möjligheterna att utveckla bostäder med hög tillgänglighet (anpassat för äldre) och gruppbostäder ses över.

Harplinge växer genom inflyttning och kvarboende.

Takten i bostadsbyggandet ökas enligt bostadsförsörjningsprogrammet.

Utmaningarna med dagvattnet är lösta på ett tryggt och miljösäkert sätt.

Dagvattenhanteringen uppfyller gällande krav.

Harplinge som by lever i samklang med naturen och miljön

Återvinningsstationerna ligger på tillgängliga platser.


Det lokala näringslivet vad gäller närodlat och närproducerat av till exempel livsmedel och hantverk främjas.

Centrumutveckling

Tätortscentrum
Harplinges centrum är attraktivt med många olika funktioner, kompletterat med fler bostäder och tillgängliga mötesplatser.

Underhåll och skötsel håller god standard.

Kulturcentrum
Här finns massor av lokal kultur att fortsätta bygga en egen identitet kring, bland annat lantbruk, Gyllene tider, kvarnen som ett unikt landmärke samt bygdens konstnär Erik Nilsson.

Utvecklingsstrategier Harplinge Centrum

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Harplinge har ett attraktivt och aktivt centrum som erbjuder de funktioner som invånarna efterfrågar.

Dialog kring utveckling av centrum förs med de boende och berörda parter såväl offentliga som privata.

Det finns ett utvecklat kultur- och föreningsliv med brett utbud av upplevelser och aktiviteter.

En samordnad grupp arbetar för att knyta till sig kontakter och utveckla kultur- och föreningslivet i byn.


Kultur- och föreningslivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler som även kan nyttas av invånarna själva för privata initiativ.

Tätortscentrum fungerar som en naturlig mötesplats och en plats för informationsutbyte.

Mötesplatsen i centrum utvecklas i dialog med de boende. Där finns också möjlighet för informationsutbyte.

Förskola, skola och näringsliv

Skolorna i Harplinge
Lyngåkraskolan utvecklas till en F–6-skola, en ny 7–9-skola samt fler förskolor byggs i Harplinge.

Näringsliv
Näringslivet utvecklas i anslutning till Plönninge i nordlig riktning. Infrastrukturen stärks i samband med utbyggnaden.

Utvecklingsstrategier Harplinge förskola, skola och näringsliv

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Förskolornas och skolans lokaler, verksamheter och resurser är flexibla och anpassas efter skiftande behov.


Förskolorna och skolan har god utomhus- och inomhusmiljö med tillgång till kreativa och lärande miljöer.

Genom tidig dialog med berörda förvaltningar skapas bästa möjliga förutsättningar ur både fysiska och resursmässiga perspektiv.

Behovet av platser inom förskolorna och skolan tillgodoses så att de som har Harplinge som förhandsval får plats där.

Dialogen kring utveckling av förskole- och skolplatser är långsiktig från förskola till högstadium.

Förskolorna och skolan i Harplinge har ett gott rykte och är ett av flera attraktionshöjande värden på orten.

Förskolorna och skolan utvecklar en profil som är utmärkande för orten, gärna med inriktning mot gröna näringar.

Harplinge växer och erbjuder fler arbetsplatser genom att utveckla fler företagstomter

I byn finns det ett företagshotell som erbjuder arbetsplatser, i första hand under dagtid.

Trafik och kommunikationer

Trafik
Trafiksituationen vid Lyngåkraskolan är smidig och trafiksäker. Infartsvägarna förstärks, och hastighetsdämpande åtgärder genomförs efter behov, bland annat på Tingsvägen.

Kommunikationer
Gång- och cykelvägnätet i och runt byn byggs ut. Det finns fler bussförbindelser till Getinge och Kvibille samt fler bussar som stannar i Harplinge. Vägarna till och från Plönninge utvecklas.

Utvecklingsstrategi Harplinge trafik och kommunikationer

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det är tryggt, säkert och enkelt att välja gång, cykel- och kollektivtrafik inom Harplinge och till intilliggande tätorter.

Gång- och cykelvägnätet ses över och utvecklas.


(Arbets-)pendlingsmöjligheterna ”tänk-hela-resan” utvecklas (till exempel genom att bussarna som trafikerar Harplinge har möjlighet att ta med cyklar).


Trafiksäkerheten vid Lyngåkraskolan förbättras.


I upptagningsområdet Harplinge/Kvibille/Getinge finns en tågpendlarstation med intilliggande parkeringsmöjligheter för både cyklar och bilar, samt möjlighet att ta med cykeln på tåget.


Vid de centrala busshållsplatserna och i de centrala delarna av byn finns fler parkeringsmöjligheter för cyklar.

Harplinge har goda kommunikationer och en väl utvecklad infrastruktur som stärker dess strategiska läge.

Vägarna till och från byn är trafiksäkert utbyggda och möjliggör utveckling av byn.


Tunga transporter kan angöra sina målpunkter på ett säkert sätt.

Natur och turism

Natur
Skogen och jordbrukslandskapet värnas och närheten till havet stärks på olika sätt. Grönområdena i byn bevaras när byn växer och exploateras

Turism
Harplinge marknadsförs som en grön livsmiljö. Turistinformation med ”hot-spots” sätts upp i centrum. Lokal kultur sätter orten på kartan inom till exempel mat, musik och konst.

Utvecklingsstrategi Harplinge natur och turism

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det öppna jordbrukslandskapet och fria vyerna bevaras.

Genom att främja och stödja det lokala lantbruket hålls landskapen öppna.

Kopplingarna och närheten till havet stärks.

Genom goda kollektiva förbindelser och säkra gång- och
cykelvägar ökar tillgängligheten till havet.

Harplinge är ett välkänt och unikt varumärke, ett utflyktsmål som man reser till.

Tillsammans med alla goda ”Harplingeambassadörer” lyfts det unika för Harplinge fram och på så sätt arbetas en stark varumärkesstrategi upp.


Genom evenemang, upplevelser och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter väljer fler att besöka Harplinge.

Fritid och upplevelser

Fritid
En attraktiv och mångfunktionell mötesplats utvecklas. Biblioteket har ”meröppet”. Utveckling av förenings -och kulturlivet skaparett nav för fritidsaktiviteter.

Upplevelser
Återkommande evenemang som Harplingedagen, festivaler och aktiviteter samlar folk i byn. Skateboardramper, mountainbikebana och liknande lockar till nya upplevelser.

Utvecklingsstrategi Harplinge fritid och upplevelser

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Biblioteket erbjuder hög tillgänglighet.

Invånarna har tillgång till biblioteket även utanför ordinarie öppettider.

Harplinge är ett centrum för kultur och fritidsaktiviteter,
för alla åldrar

Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i byn utvecklas tillsammans med andra aktörer.


Det finns återkommande unika evenemang som är välbesökta av både Harplingebor och besökare utifrån.

Unga har stort inflytande över aktiviteter och mötesplatser.

Aktiviteter och mötesplatser utvecklas och drivs i samarbete med unga i Harplinge.

Det finns mångfunktionella aktivitetsytor för olika åldrar.

Aggaredsberget som resurs tas till vara när utveckling av aktivitetsytor planeras.


Lek- och mötesplatser som tilltalar både yngre och äldre besökare utvecklas.

Harplinge finns goda möjligheter till idrott och motion.

Olika möjligheter för Harplingeborna att motionera och idrotta både inomhus och utomhus utvecklas.

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Harplinge".

Referensgruppen för Framtid Harplinge

Referensgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott med ordförande Anna Fallkvist, samt företrädare för Harplinge samhällsförening Länk till annan webbplats..

Framtid Harplinge – full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Harplinge" är antagen av kommunstyrelsen den 30 maj 2017. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig