• Halmstads webbplatser

Votering om samrådsärende för Frösakull centrum

När kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott skulle besluta om samråd för detaljplanen för Frösakull centrum och Skogslundet gick ärendet till votering med två alternativa ställningstaganden: att gå ut på samråd så som förslaget ser ut i dag, eller att avbryta detaljplanaretet. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen 7 maj för slutgiltigt beslut om samråd.

Det framarbetade förslaget till ny detaljplan möjliggör förutom för en utveckling av nuvarande centrumområde också för ett nytt centrumnära område med cirka 200 bostäder. Länk till annan webbplats.

Moderaterna lade vid sammanträdet fram ett yrkande för att avbryta detaljplanarbetet i stället för att skicka ut detaljplanen på samråd.

- Motiveringen är att trafiksituationen i Frösakull redan nu är jobbig, framför allt under sommaren, och vi ser därför inte att det är hållbart att bygga mer bostäder innan infrastrukturen fungerar bättre. Dessutom anser vi att femvåningshus i Frösakull centrum är för högt med tanke på intilliggande bebyggelse. Eftersom de senaste befolkningsprognoserna inte visar på att vi ökar i samma takt som vi tidigare tagit höjd för ser vi inte att detta område behöver prioriteras just nu, säger Anna Fallkvist (M).

En majoritet av utskottet (M, KD och SD) ställde sig bakom Moderaternas yrkande. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade båda på att ärendet skulle gå ut på samråd som förslaget ligger.

- Detaljplanen ligger med i vår översikts- och utbyggnadsplan. Vi har redan idag bostadsbrist i kommunen och alla kommundelar behöver vara med att bidra. Våra västra delar av staden har brist på flerfamiljshus och både hyresrätter och bostadsrätter, vilket denna detaljplan skulle ge. Ett avslag innebär också att Frösakulls centrums utveckling och de så viktiga LSS-bostäderna som planerats i området försenas. Det är mycket olyckligt, säger Tania Bengtsson (V), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.