Bostäder i Frösakulls centrum

Fammarp 8:2 och Fammarp 8:3, HC2

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Frösakull planeras för två nya flerbostadshus i området Kronolund och en omvandling av Frösakulls centrum.

Planförslaget i korthet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställer sig positiva till planerna om två nya flerbostadshus i området Kronolund och en omvandling av Frösakulls centrum.

Nya bostäder i Kronolund

Området Kronolund, som ligger mitt emot Frösakulls centrum, stod klart 2019 och består idag av fyra flervåningshus med totalt 88 lägenheter. Här vill en privat aktör bygga två nya flerbostadshus intill sina befintliga byggnader i området.

Bolaget är sedan tidigare är etablerad i området och har byggrätt för ytterligare två flerbostadshus. Bolaget planerar att bygga innanför sina fyra befintliga byggnader.

Utveckling av Försakull centrum

I bolagets ansökan ingår också en utveckling och utbyggnad av Frösakull centrum. Bolaget planerar att bygga till bostäder ovanför områdets befintliga livsmedelsbutik, och bygga ut fastigheten för att möjliggöra lokaler för uthyrning.

Bolagets egna planer omfattar uppemot 100 nya lägenheter. Antalet våningar och volymerna för byggnaderna utvisas i detaljplaneprocessen.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 7 juni 2022. Kommunen ska nu pröva om bolagets planer är förenliga med kommunens översikts- och trafikinfrastruktursplan och ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

7 juni 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunnsa bli antagen i slutet av 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet

Området är markerat med "HC2" i kartan.