Bostäder i Frösakulls centrum

Fammarp 8:3 och del av Fammarp 2:4, HC2, H2

Detaljplan

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

I Frösakull planeras för en utveckling av centrum och för ett nytt centrumnära område med cirka 200 bostäder.

Planförslaget i korthet

Kommunen planerar för en utveckling av Frösakull centrum och närliggande område H2 i linje med kommunens översiktsplan.

Målet är att stärka Frösakull centrum genom att skapa fler möjligheter för verksamheter att utvecklas och genom att bygga nya bostäder inom området H2.

Halmstad behöver fler bostäder på grund av en ökande befolkning och har redan idag ett underskott av bostäder. Område H2 ägs av kommunen och är idag obebyggt. Det kan rymma cirka 200 bostäder och bidra till att möta behovet av bostäder.

Frösakull består idag i stor utsträckning av villor och det är av stor vikt att förtätningen kompletterar stadsdelen med andra bostadsformer och upplåtelseformer. Läget nära centrumnoden bör tas tillvara effektivt genom flerbostadshus, inte minst för att möjliggöra generationsskiften på orten.

Kartbild med området inringat.

Workshop med boende i området

Den 31 augusti 2023 hade kommunens tjänstepersoner en work shop med boende intill planområdet. Cirka 140 inbjudningar skickades ut, 23 intresseanmälningar gjordes och 12 personer valdes ut att delta i tre arbetsgrupper. Syftet med workshoppen var att skapa en tidig dialog i arbetet med detaljplanen och att bidra med kunskapsutbyten som en inspiration till fortsatt planläggning av området.

Sammanfattningsvis var resultatet av workshoppen:

 • Samtliga tre grupper ville spara skog i mitten och tillåta ny bebyggelse i kanterna.
 • Bebyggelse föreslogs passa bra i 1–2 våningar men att lite högre byggnader, 3–5 våningar, kan tillåtas mot Kungsvägen och möjligen även Fammarpsvägen.
 • Alla grupperna pratade om att bygga ut söder om Fammarpsvägen, norr om förskolan. Området omfattas av ett vattenskyddsområde för grundvatten, vilket i så fall kräver noggranna studier för att se om och hur det kan vara möjligt att bebygga. 
 • Grupperna var också överens om att Kronolundsvägen skulle behöva byggas ut till Kustvägen (Flygstaden) innan området kan bebyggas.
 • Alla grupper tyckte att det är viktigt att bevara växt- och djurlivet i området.
 • Det framfördes också andra brister i Frösakull så som att skola inte har någon mat- eller gymnastiksal, brist på platser för idrott och lek, belysning längs Kungsvägens cykelbana med mera. En önskan fanns att kommunen först löser dessa frågor innan planläggningen går vidare. 

Sammanställning från workshop Pdf, 5.3 MB.

Tidsplan

Planarbetet håller på att startas upp och planhandlingar kommer att arbetas fram under hösten och vintern 2023–2024. Flera utredningar som underlag till planarbetet kommer att tas fram. En av dessa är en geoteknisk undersökning som kommer att pågå ute på plats i cirka tre dagar under hösten. För att borrvagnen, som ska ta proverna, ska kunna ta sig fram kommer området också att behöva röjas lite.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked för HC224 maj 2022
Planuppdrag för H216 augusti 2022
Samrådvår–sommar 2024
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunnsa bli antagen i slutet av 2025.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området är markerat med "HC2" och "H2" i kartan.