• Halmstads webbplatser

Bostäder i Frösakulls centrum och Skogslunden

Fammarp 8:2, 8:3, och del av Fammarp 2:4, HC2, H2

Detaljplan

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår 15 maj – 7 juli.

I Frösakull planeras för en utveckling av centrum och för ett nytt centrumnära område med cirka 180 bostäder.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till hur planområdet skulle kunna se ut i framtiden. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Dialogmöte 29 maj

Under dialogmötet får du möjlighet att ställa frågor och få information om planförslaget. Både politiker och tjänstepersoner finns på plats. Välkommen!

Dag: onsdag 29 maj
Tid: 17.00–19.00, drop in
Plats: Frösakull centrum, vid restaurang Terrazen

Tyck till under samrådet

Under samrådet 15 maj–7 juli kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Handlingarna finns här på webben under rubriken Dokument och i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 7 juli 2024.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Fammarp 8:2, 8:3, och del av Fammarp 2:4" och diarienummer KS 2023/00309.

Skicka in din synpunkt under samrådet

Planen omfattar centrum och ett område som idag är mestadels skog. Stora delar av den uppvuxna tallskogen ska sparas.

Utveckling av Frösakull

Målet med planen är att stärka Frösakull centrum genom att skapa fler möjligheter för verksamheter att utvecklas och genom att bygga nya bostäder inom området H2 (Skogslunden). Utvecklingen ligger i linje med kommunens översiktsplan.

Halmstad behöver fler bostäder på grund av en ökande befolkning och har redan idag ett underskott av bostäder. Område H2 Skogslunden ägs av kommunen och är idag obebyggt. Totalt kan planförslaget rymma cirka 180 bostäder och bidra till att möta behovet av bostäder.

I uppstarten av planarbetet genomfördes en workshop som lät närboende ge inspiration till hur Skogslunden kan utformas.

Nya bostadsformer möjliggör generationsskifte

Frösakull består idag i stor utsträckning av villor och det är av stor vikt att förtätningen kompletterar stadsdelen med andra bostadsformer och upplåtelseformer. Läget nära centrumnoden bör tas tillvara effektivt genom flerbostadshus, inte minst för att möjliggöra generationsskiften på orten.

Uppskattningsvis innehåller hela planförslaget totalt cirka 180 nya bostäder, beroende på hur kvartersmarken utformas och bebyggs samt vilka lägenhetsstorlekar som blir aktuella i flerbostadshusen.

Skogslunden och del av Fammarp 8:1 ska markanvisas privata exploatörer efter att planen har vunnit laga kraft.

Frösakull centrum

Centrum föreslås kunna byggas ut för verksamheter och kompletteras med bostäder. ICA planerar att utvecklas från en ICA nära butik till en ICA Supermarket och området utvecklas för fler verksamhetslokaler. Det sker genom att byggnaden för ICA byggs om och höjs från en till två våningar. Under byggtiden ska ICA vara öppet.

Med en utveckling av verksamheter stärks centrumnoden och möjligheter till närservice samt i förlängningen minskade biltransporter. Frösakull centrum utvecklas även ytterligare som mötesplats.

Utöver påbyggnaden med en våning, tillåts även två nya byggnader i fem våningar vid Ica och vid vårdcentralen för bostäder. Antalet lägenheter uppskattas till cirka 30, beroende på lägenhetsstorlekar.

För att kunna genomföra förslaget krävs det en utökning av mark för Frösakull centrum.

Karta över området. I mitten finns skog bevarad.

Illustrationskartan visar ett av flera möjliga sätt att bebygga området inom ramen för detaljplanen.

Skogslunden

Här föreslås endast bostäder. Bostäderna placeras mot befintlig vägstruktur och bebyggelse. Centralt i området sparas stora delar av den uppväxta tallskogen som planläggs som park. För att spara så mycket av den uppväxta skogen som möjligt är kvartersmarken, tomterna, lite mindre i storlek.

Bostadsbebyggelsen tillåts i flerbostadshus, par-, rad- eller kedjehus. Flerbostadshusen finns vid Kungsvägen och Fammarpsvägen. Vid Kungsvägen är husen 3–4 våningar och vid Fammarpsvägen 2–4 våningar. Parhus, rad- eller kedjehus tillåts i 1–2 våningar, en våning mot Kronolunds gränd. Totalt tillåter planförslaget cirka 39 rad-, par- och kedjehus, 6 flerbostadshus och 1 villa.

Dagvatten tas om hand i lågpunkter vid Kungsvägen-Kronolundsvägen och vid Kungsvägen-Fammarps gränd.

Del av Fammarp 8:1

Del av Fammarp 8:1 utvecklas för LSS bostäder eller liknande och tillåts i en våning. Par-, rad- eller kedjehus tillåts vid Möllegårdsvägen i två våningar.

Behovet av LSS-bostäder är mycket stort i kommunen och området är stort nog för att det ska få plats två bostadsenheter. En utbyggnad kan ske i etapper där en byggnad i taget kan byggas ut.

Totalt innebär förslaget 2 byggnader för LSS motsvarande 12 bostäder och 6–7 bostadsenheter i par-, rad- eller kedjehus.

Visionsbilder

Vyerna i bildspelet nedan visar den nya bebyggelsens storlek och struktur i förhållande till befintlig bebyggelse, på en översiktlig nivå. Observera att områdets gestaltning inte framgår.

Park, natur och en ny lekplats

Planområdet får tre ytor med park och bevarar cirka 3 hektar av det ursprungliga cirka 6,5 hektar stora naturområdet i Skogslunden. Det största parkområdet som sparas är det som innehåller den största andelen av uppväxt skog.

Marken som föreslås bebyggas är huvudsakligen de områden som är avverkade eller består av unga träd och sly. Parken utformas förslagsvis som en naturpark med en ny stadsdelslekplats i Frösakull.

Området bedöms inte innehålla några naturvärdesobjekt. Däremot observerades en del invasiva arter, bland annat jättebalsamin och parkslide, som behöver tas omhand.

Gator och trafik

Frösakull centrum kommer även i fortsättningen vara ansluten till Kungsvägen men kompletteras i den södra delen med ytterligare en korsning till Kungsvägen. I denna korsning ansluts även Skogslunden. Skogslunden kompletteras med nya lokalgator som förutom Kungsvägen ansluter till Möllegårdsvägen och Fammarpsvägen. Syftet med flera infarter till området är att sprida ut trafiken.

Med nuvarande resevanor bland befolkningen förväntas trafiken öka med cirka 540 fordonsrörelser per dygn. Det befintliga trafiksystemet bedöms klara en sådan ökning, med undantag för de få veckor på sommaren som trafiknätet är mer belastat.

Workshop med boende i området

I augusti 2023 hade kommunens tjänstepersoner en workshop med 12 personer som bor nära planområdet. Syftet med workshopen var att skapa en tidig dialog i arbetet med detaljplanen och att bidra med kunskapsutbyten som en inspiration till fortsatt planläggning av området

Sammanfattning av workshoppen

Cirka 140 inbjudningar skickades ut, 23 intresseanmälningar gjordes och 12 personer valdes ut att delta i tre arbetsgrupper.

Sammanfattningsvis var resultatet av workshoppen:

 • Samtliga tre grupper ville spara skog i mitten och tillåta ny bebyggelse i kanterna.
 • Bebyggelse föreslogs passa bra i 1–2 våningar men att lite högre byggnader, 3–5 våningar, kan tillåtas mot Kungsvägen och möjligen även Fammarpsvägen.
 • Alla grupperna pratade om att bygga ut söder om Fammarpsvägen, norr om förskolan. Området omfattas av ett vattenskyddsområde för grundvatten, vilket i så fall kräver noggranna studier för att se om och hur det kan vara möjligt att bebygga. 
 • Grupperna var också överens om att Kronolundsvägen skulle behöva byggas ut till Kustvägen (Flygstaden) innan området kan bebyggas.
 • Alla grupper tyckte att det är viktigt att bevara växt- och djurlivet i området.
 • Det framfördes också andra brister i Frösakull så som att skola inte har någon mat- eller gymnastiksal, brist på platser för idrott och lek, belysning längs Kungsvägens cykelbana med mera. En önskan fanns att kommunen först löser dessa frågor innan planläggningen går vidare. 

Se hela sammanställningen från workshoppen Pdf, 5.3 MB.

Tidsplan

Kommunstyrelsen beslöt den 7 maj att förslaget ska gå vidare till samråd.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked för HC224 maj 2022
Planuppdrag för H216 augusti 2022
Samråd15 maj – 7 juli
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen första kvartalet 2025.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Alla handlingarna går under samrådstiden att läsa i pappersform i Rådhuset och på biblioteket närmast fastigheten.

Karta över planområdet

Området är markerat med "HC2" och "H2" i kartan.