• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Verksamheterna lyckades delvis uppfylla fullmäktiges mål

Kommunens verksamheter uppfyller två av de totalt nio mål som kommunfullmäktige satte för 2022. Tre av målen är delvis uppfyllda medan övriga inte är det.

I kommunens årsredovisning konstaterades också att det finns ett stort medarbetarengagemang samtidigt som sjukfrånvaron varit något högre under 2022 jämfört med tidigare år.

Kommunfullmäktiges mål har fokus på att driva en långsiktig samhällsutveckling. Målen är inte fokuserade på enskilda service- och välfärdsfrågor som sköts av nämnder och bolagsstyrelser.

Uppfylldes kommunfullmäktiges mål?

Av målen är det två som uppfylls under 2022 och de är:

 • I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier, anställning eller företagande.
 • Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi som ger bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer.

Fyra av målen har delvis uppnåtts:

 • Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle.
 • Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka.
 • I Halmstads kommun ska välfärden vara nytänkande, framtidsorienterad och under ständig utveckling.
 • Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

När det gäller målet om att vara en attraktiv arbetsgivare går förflyttningen i önskad riktning. I övriga mål sker delvis en förflyttning i önskad riktning.

Tre mål anses inte vara uppfyllda:

 • I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet, må bra och vara delaktiga i samhället.
 • I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen och samhället.
 • Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

Här går dock utvecklingen framåt i den riktning som önskas.

Bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån offentlig statistik och hur framgångsrikt arbetet varit för att nå målen.

Befolkningsutveckling och kompetensförsörjning

Halmstads kommuns folkmängd uppgick vid utgången av 2022 till 105 148 personer. Under året ökade befolkningen med 575 personer, vilket är den lägsta befolkningsfolkökningen på tio år.

Kompetensförsörjning fortsätter att vara en viktig fråga. Halmstads kommun står, precis som andra arbetsgivare, inför stora utmaningar när det gäller att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

Det centrala avtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och fackförbundet Kommunal kring heltidsarbete som norm och sträcker sig till och med år 2024. Målet är att 85 procent av medarbetarna inom Kommunals avtalsområde då ska arbeta heltid. Andelen heltider ökade från 58,1 procent år 2019 till 72 procent 2022. Att fler inom välfärdens yrken arbetar heltid innebär att kompetensen som redan finns tas tillvara på och förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten ökar.

Stort medarbetarengagemang

Under hösten 2022 har en stor medarbetarundersökning genomförts och index för Hållbart medarbetarengagemang för hela kommunen är på 76, vilket är ett gott resultat.

Halmstads kommunkoncerns nya chefs- och ledarprogram som startade förra året och riktar sig till samtliga chefer har under året utökats med ett strategiskt ledarprogam för mellanchefer.

Antalet anställda i förvaltningar och bolag har ökat med 215 personer sedan föregående årsskifte till 9 747. De verksamheter som har flest medarbetare är förskola och grundskola samt äldreomsorg. Av samtliga medarbetare är 74 procent kvinnor, och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 97 procent.

Sjukfrånvaro på grund av pandemin

Under 2022 ökade sjukfrånvaron inom både förvaltningar och bolag jämfört med föregående år från totalt 8,0 procent till 8,4 procent av den ordinarie arbetstiden. Ökningen i sjukfrånvaron beror mycket på att under årets fyra första månader var kommunen fortfarande hårt drabbad av pandemin. Inom vård och omsorg fanns då fortfarande restriktioner kring covid-19 på arbetsplatserna. Statistiken visar att sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper, och både bland män och kvinnor och den största procentuella ökning står gruppen 29 år eller yngre för.

Årsredovisningen godkände av kommunstyrelsen på tisdagens möte och ska slutligen antas av kommunfullmäktige.

Viktiga händelser under 2022

 • Pandemin har fortsatt haft viss en påverkan på samhället i stort, och alla delar av kommunkoncernens verksamhet.
 • Överenskommelse har slutits med Region Halland om trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
 • Ett antal markanvisningsavtal tecknades inom den så kallade fjärde kvadranten i Fyllinge.
 • Såväl allmänna val som en lokal folkomröstning har hållits.
 • Den kommunomfattande översiktsplanen Framtidsplan 2050 har antagits.
 • Kommunen tog med kort varsel emot flyktingar från Ukraina, som en följd av Rysslands invasion.
 • Arbetet med att förstärka den civila beredskapen har inletts.
 • Införandet av heltidsarbete som norm har fortsatt.
 • Halmstad utsågs i december till Årets kulturkommun 2023 av fackförbundet Vision samt återigen på prispallen som Årets superkommun, som utses av tidningen Dagens samhälle.
 • Avtal har tecknats mellan Laholmsbuktens VA AB och Sydvatten om uttag av vatten ur sjön Bolmen.
 • Utmaningar kring energitillgång har påverkat flera delar av kommunkoncernens verksamhet.
 • Halmstads flygplats blev av regeringen utsedd som beredskapsflygplats som innebär att den med kort varsel ska kunna bistå samhällsviktiga flyg.