• Halmstads webbplatser

Vad blev bra och vad gick mindre bra under 2023?

Vid torsdagens kommunfullmäktige godkändes kommunstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse. Den beskriver en kommun som trots ekonomiska utmaningar med bland annat hög inflation fortsätter att satsa framför allt på byggande och brottsförebyggande verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) konstaterade att det är svåra tider:

–Det är framför allt den ökade inflationen som har haft kraftig inverkan på kommunens ekonomi under 2023 och fortsätter ha det under året vi nu gått in i. Trots att vi har tillfört mer medel till våra verksamheter så har de haft svårt att få ihop budgeten på grund av skenande kostnader, konstaterar Pålsson samtidigt som han anar ett ljus i tunneln.

–Prognoserna säger att det kommer bli bättre framöver och att vi snart har den värsta tiden bakom oss. I svåra tider är det viktigt att vi som kommun står stadigt och har vår kärnverksamhet i fokus. Trots att ekonomin är ansträngd så har vi fortsatt att investera i vår kommun. Vi har en tydlig vision att bygga oss ur krisen, konstaterar Stefan Pålsson bland annat.

Investeringarna under 2023 har bland annat inneburit att bostadsområdet Ranagård är i stort sett klart med skola, förskola och äldreboende. Ytterligare förskolor har färdigställts under året, bland annat i Söndrum och på Vallås. En ny skola har invigts i Fyllinge och ett nytt korttidsboende har invigts.

Samtidigt har 13 nya detaljplaner antagits och 15 vunnit laga kraft. Det växande Halmstad fortsätter att växa.

Strategi för de kommande åren

– I takt med att Halmstad växer såg vi ett behov av en gemensam färdriktning och våren 2023 tog vi därför fram kommunens nya strategi som heter ”Halmstads kommuns strategi – för ett starkt och växande Halmstad”, säger Stefan Pålsson

Den bygger på att vi som bor, verkar och vistas i Halmstad gemensamt måste bidra till en hållbar tillväxt. En av de största samhällsutmaningarna är den förändrade demografin. Andelen äldre ökar i högre takt än andelen yngre. Vi behöver arbeta aktivt för att bli en kommun som unga vill studera i och därefter arbeta och bo i. Befolkningstillväxt är en förutsättning för att kunna kompetensförsörja och finansiera vår välfärd framöver.

Vill du fördjupa dig verksamhetsberättelsen finns den på halmstad.se Länk till annan webbplats.

Kritik från revisorerna

Kommunens revisorer lämnade också sin årliga rapport till kommunfullmäktige och man konstaterar att verksamheten i stort har skett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Men revisorerna noterar också i sin berättelse att ett flertal nämnder har gått med underskott,

Nämnderna med större budgetavvikelser var teknik- och fastighetsnämnden (30 miljoner), barn- och ungdomsnämnden (13 miljoner), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (23 miljoner) samt socialnämnden (28 miljoner).

När det gäller kommunens VA-verksamhet redovisas för år 2023 ett underskott på 19,8 miljoner kronor, vilket innebär ett ackumulerat underskott på 46,5 miljoner.

Revisorerna ser allvarligt på nämndernas och VA-verksamhetens underskott och kommer följa utvecklingen noga.

Revisorerna konstaterar att byggnadsnämnden inte bedrivit en ändamålsenlig verksamhet. Det bygger man på en granskning som visar att nämnden inte säkerställt servicenivå och effektivitet.

Revisionen konstaterar också att teknik- och fastighetsnämnden under året inte helt bedrivit en ändamålsenlig verksamhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv, beroende på underskottet på 30 miljoner kronor.

Kritiken mot byggnadsnämnden

Centerns Victor Rundqvist ställde ett antal frågor kring den kritiserade bygglovsverksamheten bland annat kring den bristande nöjd kund-idexet. Byggnadsnämndens ordförande Magnus Uvenfedlt berättade att en rad åtgärder vidtagits för att bland att införa servicegaranti.