• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Remissvar till Trafikverket: Viktiga infrastruktursatsningar saknas

Trafikverkets långsiktiga plan för transportinfrastrukturen hämmar projekt Stationsstaden och motverkar utvecklingen av Västkustbanan. Kommunen anser också att finansieringen av nya stambanor bör skötas utanför den nationella planen. Det är budskapen i kommunens remissvar som behandlades av kommunstyrelsen den 22 februari.

Halmstads kommun konstaterar i sitt yttrande att den nationella planen saknar viktiga infrastruktursatsningar i form av ny bangård i Halmstads central och ett triangelspår från hamnen till Västkustbanan. Detta trots att kommunen tydligt uttryckt att satsningarna är avgörande för kommunens utveckling av Stationsstaden samt är viktiga för att nå de nationella målen om klimatanpassade transporter.

I yttrandet konstaterar också kommunen att åtgärderna på väg 26 denna gång hamnat utanför den nationella planen. I dag är det inte möjligt att upprätta cykelbanor, och vägen håller inte måtten för trafiksäkerhet. Kommunen anser att det är olyckligt att en väg som tidigare prioriterats nu inte längre finns med.

I den nationella planen ingår att höja hastigheten på Västkustbanan till 250 km/tim, vilket kommunen delvis tycker är positivt. I yttrandet konstaterar kommunen dock att den nationella planen med fördel istället bör ha satsat på en ny bangård och ett triangelspår för att undvika flaskhalsar på Västkustbanan.

Efter kommunstyrelsesammanträdet den 22 februari anser kommunen att finansieringen av nya stambanor bör skötas utanför ramen för Trafikverkets långsiktiga plan för transportinfrastrukturen. Detta för att minska stambanornas undanträngningseffekt. Kommunen anser att Trafikverket inom ramen för planen istället bör prioritera viktiga investeringar för grön person- och godstrafik samt göra det enklare för hållbar samhällsutveckling på lokal- och regionalnivå.

- De nya stambanorna för höghastighetståg är mycket dyra och tränger ut en rad andra viktiga investeringar. Därför anser vi att stambanorna bör finansieras utanför den nationella planen, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram långsiktiga planer för investeringar i transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Trafikverket har nu lämnat sitt förslag till nationell plan till regeringen. I samband med detta har planen skickats ut på remiss.