• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Kommunstyrelsen fick under tisdagens sammanträde ta del av delårsrapporten för januari – augusti 2021. Prognosen visar att kommunens ekonomiska prognos fortsatt är positivt.

Halmstads kommuns resultat efter balansjusteringar för perioden uppgår till 489 miljoner kronor. Detta innebär att kommunens finansiella mål bedöms uppnås vid delårsbokslutet. Kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppnår 143 miljoner kronor. Därmed förväntas kommunen uppnå lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna. Det positiva resultatet beror till största del på att skatteintäkterna fortsatt ser ut att bli högre än förväntat.

- Vi har fortsatt en välskött ekonomi som gör att vi har råd med de omfattande investeringar, till exempel i nya skolor, som vi gör denna mandatperiod, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatta skillnader mellan nämnderna

Prognosen visar att kommunens nämnder tillsammans uppnår ett överskott om 1 miljon kronor. Till exempel fastighetsnämnden förväntas att gå med överskott på grund av minskade hyreskostnader, medan socialnämnden beräknas fortsatt få ett stort underskott till följd av ökade personalomkostnader samt ökade kostnader för externa placeringar gällande båda vuxna och barn inom individ- och familjeomsorgen.

Antalet anställda fortsätter att öka

Halmstads kommun har sammanlagt 9 328 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare inom förvaltningarna och bolagen, vilket är 359 stycken fler jämfört med året innan. Ökningen har främst skett inom hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen som har behövt anställa fler på grund av pandemin. Sjukfrånvaron fortsätter öka vilket sannolikt beror på pandemin, där medarbetare har stannat hemma även vid mildare förkylningssymptom.

Måluppföljning

I delårsrapporten ingår också en uppföljning på de sju mål som kommunfullmäktige har beslutat om i planeringsdirektiv med budget. Eftersom delårsrapporten endast visar prognoser bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Fyra av sju mål har hitintills gjort förflyttning i linje med önskade effekter, och för tre av målen har förflyttning skett delvis i linje med önskade effekter.

- Sett till vad vi kan se i uppföljningen hittills är vi inte helt nöjda ännu. Vi kan inte bara se på kronor och ören, utan också till vad som görs i kommunen som helhet för att uppnå fullmäktiges fastställda mål. Vi hoppas på att vi i slutet av året kan se en ännu större förflyttning i linje med önskade effekter innan årets slut, säger Krissi Johansson, kommunstyrelsens 2:e viceordförande.

Delårsrapporten går nu vidare till kommunfullmäktige.