• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiva planbesked för havsnära bostäder och centrala hyresrätter

Positiva planbesked, detaljplaner ut på samråd, antagna och avbrutna detaljplaner var några av ärendena som behandlades i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 12 oktober. Sammanträdet var det sista för mandatperioden.

Ett av planbeskeden som lämnades gäller fastigheten Onsjö 32:108 i Tylösand och rör planer för utökad hotellverksamhet samt byggnation av ett antal flerbostadshus och radhus. Sökanden bedriver i dag kursgård med konferensytor samt camping och hotellverksamhet på platsen.

Enligt ansökan om planbesked vill sökanden utöka sin hotellverksamhet samt bygga cirka 100 nya bostäder på fastigheten, vilket kräver ändring i detaljplanen. I ansökan skriver sökanden om sin idé att bygga fyra flerbostadshus på fyra våningar samt ett mindre antal radhus.

Går i linje med Framtidsplan 2050

Stadsdelen Tylösand är i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, utpekat för turismutveckling och det finns en målbild att ”utveckla sommarstaden till gagn för såväl turister som invånare”. Sökandens planer anses i det avseendet ligga i linje med intentionerna för översiktsplanen.

Att bygga flerbostadshus skulle också bidra till att stadsdelen förtätas med blandade bostadsformer, vilket även det går i linje med intentionerna i översiktsplanen. I dag bor 95 procent av Tylösands invånare i småhus.

Exakt hur många bostäder som är lämpligt för fastigheten kommer att utredas under planprocessen.

Komplicerade omständigheter

Under planprocessen ska särskild hänsyn tas till ett antal komplicerade omständigheter, så som påverkan på vattentäkt och strandskydd, samt att Onsjö 32:108 ligger inom ett populärt rekreationsområde med riksintresse för friluftsliv.

Positivt planbesked för centrala hyresrätter

Ett annat planbesked som lämnades gäller fastigheten Jonglören 1 på Gamletull i de centrala delarna av Halmstad. Fastigheten består av flervåningshus med lägenheter och så kallade centrumlokaler på bottenplan. Fastighetsägaren menar att det inte finns några större förutsättningar för centrumverksamhet och vill i stället göra ett 40-tal mindre hyresrätter på bottenvåningen, vilket kräver en ändring av detaljplanen.

Jonglören 1 ligger inom ett område som i översiktsplanen är utpekat som ”centrumutvecklingsområde”, och det pågår just nu en process att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. I den fördjupade översiktsplanen läggs fokus på att koncentrera verksamheter till strategiska lägen där de skapar störst mervärden och bidrar till ett levande centrum. Kvarteret Jonglören 1 ligger inte inom ett sådant strategiskt område.