• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny strukturplan för Trönninge centrum

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände på tisdagen strukturplanen för framtida Trönninge centrum. Beslutet innebär att det finns en tydligare målbild för centrumstråket, vilket betyder att kommunen nu kommer att påbörja flera detaljplaneprocesser i området.

– Trönninge är ett utpekat servicesamhälle i översiktsplanen och behöver ett utvecklat centrum som ger känslan av en samlingsnod. Strukturplanen ger oss viktig kunskap i kommande steg för att skapa detta, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, säger:

– Trönninge centrum känns idag spretigt och svårdefinierat. Med detta besked ges Trönninge centrum en tydlig struktur. Det kommer på sikt att bli en rejäl uppfräschning. Det är också bra att det säkerställs att stora grönområden ska finnas kvar för rekreation och skydd mot översvämning.

Strukturplanen inkluderar sex övergripande mål som beskriver vad som ska karaktärisera framtagandet av det nya centrumstråket:

  1. Skapa variation och bredda bostadsutbudet
  2. Ge liv åt gaturummet
  3. Blå- och grönstruktur
  4. Koppla samman
  5. Möjliggöra mötesplatser
  6. Minska bilens dominans

Än är det för tidigt att beskriva exakt hur Trönninge centrum kommer att se ut i framtiden men med strukturplanen finns områdets omvandling presenterat med breda penseldrag. Den redovisar hur området skulle kunna se ut när det gäller exempelvis förhållandet mellan bebyggelse, gatunät och var parker bör lokaliseras.