• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny strukturplan för Björkeslätt

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 27 september strukturplanen för Björkelslätt (tidigare också kallad Högalund), norr om Sofieberg. Beslutet innebär att det nu finns en tydligare målbild för området, vilket betyder att tempot i omvandlingen av området nu kan öka.

Strukturplanen inkluderar fem inriktningar som ska prägla den fysiska planeringen av platsen:

  1. Effektivt markutnyttjande för god bebyggd miljö och levande stadsmiljö
  2. Värna vattenmiljön
  3. Hänsyn till platsens grundvatten
  4. Ett robust dagvattensystem
  5. Hållbara vardagsresor

Än är det för tidigt att beskriva exakt hur Björkeslätt kommer att se ut i framtiden men med strukturplanen finns områdets omvandling presenterat med breda penseldrag. Den redovisar hur området skulle kunna se ut när det gäller exempelvis gator, grönska, stadsrum, bebyggelse och dess koppling till omgivningen.

I linje med kommunens översiktsplan ska den fortsatta planeringen av platsen ha som utgångspunkt i att tillgodose behovet av bostäder och bidra till att minska segregationen i Halmstad som helhet.

Positivt planuppdrag för 900 bostäder i Björkeslätt

I samband med att strukturplanen antogs lämnade utskottet ett planuppdrag om att bygga upp till 900 bostäder på kommunal mark i Björkeslätt, norr om Sofieberg.

Den kommunala mark som berörs kallas H13 i den nya översiktsplanen, framtidsplan 2050, och är i dag obebyggd. Bostadsprojektet har som målsättning att komplettera områdena Sofieberg och Kärleken med bostadsformer som inte finns där i dag. Blandad bebyggelse i området ses som en möjlighet att minska segregationen i kommunen, vilket ligger i linje med målen för Framtidsplan 2050.

Framtagande av hållbarhetsprogram

En förutsättning för att Högalund ska kunna bebyggas är att området planeras och byggs på ett sätt som inte påverkar dricksvattnet negativt. Därför fick kommunledningsförvaltningen under mötet i uppdrag att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet syftar till att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen i Högalund och ska undersöka hur den framtida stadsdelen kan växa fram med ett socialt, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart perspektiv.

Strukturplanen och planuppdraget går vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinsats.