• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny detaljplan för Folkparken klar

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 9 november att anta en ny detaljplan för Folkparken, som är del av Halmstad 10:10 med flera. Förslaget har varit ute på granskning och innehållet i detaljplanen kvarstår i stora drag.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av Folkparken med bostäder, utveckla befintlig förskola samt skapa en tillgänglig och attraktiv plats för allmänheten. Allt detta ska kunna göras samtidigt som värdefull kulturmiljö skyddas.

Inriktningen är att området ska behålla och utveckla så mycket grönområden som möjligt. Bostadshusen kommer framför allt att byggas där det redan idag är asfalterat och bebyggt. För att göra parken tillgänglig och attraktiv för allmänheten föreslås bland annat lekplats, fontän, bouleplaner, tillgänglighetsanpassat och belyst promenadstråk, fiskebrygga och dagvattendamm. Målet är att parken ska bli mer inbjudande för fler att besöka.

Sammanlagt kan området få upp till 200 bostäder. Det slutgiltiga antalet beror på om Kulturhuset bevaras eller inte. Den antagna detaljplanen möjliggör både att huset kan stå kvar eller rivas för att bygga bostäder på platsen. Vilket av alternativen det blir är ett beslut för den privata fastighetsägaren till Kulturhuset. Bostäderna i området kan bli antingen i form av fem punkthus i fem till nio våningar eller tre punkthus i sju till nio våningar beroende på om Kulturhuset kvarstår eller inte. Därtill tillkommer lamellhus i tre våningar samt radhus i två våningar.

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna i området kommer att bevaras. Det gäller polketten, chefsbostaden, tegelfontänen, portalen och den tvåfiliga grusgången. De skyddas i planen med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

– Nu ges möjlighet att skapa 200 bostäder i centrala Halmstad. Byggnaderna kommer främst placeras på de ytor som idag är asfalterade och bebyggda. Jag vill verkligen betona det stora lyft av hela områdets grönytor som kommer göras, där närmare 18 miljoner läggs på att iordningställa, säger Jenny Axelsson, samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Det slutgiltiga beslutet om detaljplanen tas av kommunfullmäktige.