• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunstyrelsens klimatanpassningsplan klar

För att minska sårbarheten inför rådande och kommande klimatförändringar har under året en koncernövergripande plan för klimatanpassning tagits fram. Planen som tidigare varit ute på samråd skapar förutsättningar för en övergripande styrning vad gäller kommunens klimatanpassningsarbete.

Planen som klubbades i kommunstyrelsen den 23 november innehåller geografiska strategier, åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar samt tidsplaner som beskriver hur kommunen ska uppnå ambitionen och inriktningarna som beslutats om i kommunfullmäktige.

Halmstad liksom samhället i stort kommer att ställas inför nya utmaningar som det förändrade klimatet för med sig. Halmstads kommun påverkas redan idag av ett förändrat klimat, med exempelvis tillfälligt extrema flöden i vattendrag och återkommande värmeböljor. Genom en hållbar samhällsutveckling och genom att vidta långsiktigt kloka åtgärder nu, ska Halmstad kunna undvika stora kostnader och bakslag i framtiden.

Kommunstyrelsens klimatanpassningsplan är indelad i sex fokusområden sammankopplade med ett antal grundläggande principer:

  • Hälsa och välmående
  • Bebyggelse
  • Byggnation och samhällsplanering
  • Infrastruktur och tekniska försörjningssystem
  • Kultur- och naturmiljö samt rekreation
  • Organisation

Varje fokusområde innehåller insatser som ämnar att minimera riskerna samt förebygga skador som följer av klimatförändringarnas effekter. Fokusområdena anger också vilken/vilka förvaltningar som ansvarar för att fullfölja insatserna samt en tidsplan och preliminära kostnadsberäkningar.

– Nu vet vi vad som krävs för att skydda Halmstad mot översvämningar och hur vi ska använda de budgetmedel som har avsatts för det. Dessutom kan vi äntligen få ny fart på pausade byggplaner, säger kommunstyrelsens ordförande, Jonas Bergman (M).