• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen har en ny transportplan

I takt med att Halmstads kommun växer måste transportsystemet anpassas för att hänga med i befolkningsökningen. Därför beslutade kommunstyrelsen den 5 april att anta en ny plan för transportsystemet. Kommunfullmäktige har tidigare antagit kommunens transportstrategi som en första del av planen, som nu fördjupas i en andra operativ del.

Vad är transportplanen?

Transportplanen beskriver hur kommunen ska arbeta med transporter och resande för att uppfylla de mål som finns i kommunens transportstrategi mot 2050. I planen bryts målen ned ytterligare och blir mer detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar.

Den huvudsakliga inriktningen är att Halmstads kommun fortsatt ska ha höga ambitioner om att växa. Därför behöver kommunens transportsystem hantera förändringarna med en växande befolkning, ny teknik och förändrade vanor.

Planeringsinriktningarna genomsyras av att kommunen ska arbeta för att säkra ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem. Arbetet ska bidra till ett attraktivt och fossilfritt samhälle med minskat bilberoende där majoriteten av resor sker med hållbara och yteffektiva transporter. Dessutom ska möjligheterna för hållbara godstransporter öka.

Planen har arbetats fram med utgångspunkt i sex bärande strategiska utgångspunkter:

  • Att planera långsiktigt i en värld i förändring
  • En växande kommun där fler ska använda samma system
  • Utformningen av transportsystemet ska inte bromsa utbyggnadstakten
  • Ökad tillgänglighet för näringslivet
  • Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
  • Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Planen slår bland annat fast att staden ska satsa på fler hållbara och yteffektiva resalternativ där prioriteringen är gång, cykel, kollektivtrafik och bil i nämnd ordning. Ambitionen är att minska motortrafiken i centrum för att frigöra ytor för andra hållbara färdsätt. Det övergripande målet är att hälften av Halmstadbornas resor år 2050 sker med bil och att resterande sker med mer hållbara färdsätt. Utveckling av hamnen och järnvägen ska även bidra till att godstrafiken i större utsträckning ska kunna flytta över från lastbilar till tåg och fartyg.

Fakta: Detta är transportplanen

Transportplanen beskriver hur Halmstads kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem och nå kommunens transportrelaterade mål. Planen består av utvecklings- och insatsområden som ska genomföras med syfte att nå kommunens mål enligt kommunens översiktsplan och kommunfullmäktiges plan för transportsystemet, som också kallas för transportsstrategin.