• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen börjar ta över ansvaret från vägföreningarna i serviceorterna

Kommunen börjar ta över ansvaret från vägföreningarna i serviceorterna
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta över ansvaret för allmän plats som idag förvaltas av vägföreningar runt om i kommunen. Föreningarna är mer eller mindre aktiva. En del saknar helt aktiva medlemmar.

I Trönninge äger kommunen en stor andel av marken som gator och grönområden ligger på samt att det finns en fungerande vägförening. Därför är Trönninge en lämplig ort för ett första genomförande innan man går vidare till andra orter. Dessutom är det förhållandevis god standard på gatorna i Trönninge.

Standarden utredd

Under 2021 utreddes standarden på gatorna i Trönninge, för att jämföra med det krav som kommunens teknik- och fritidsnämnd redan 2015 beslutade ska gälla vid övertagande av vägföreningsområden. Den vägledande principen vid övertagandet är att den allmänna platsmarken, som är vägar och grönområden, inte ska utökas. Standardhöjning ska ske utifrån vad som medges inom befintligt utrymme för allmän plats. På så sätt kan man undvika inlösen av privatägd tomtmark.

Genom att inte utöka allmän platsmark bedöms även övertagandet kunna ske snabbare och bli mindre kostsamt för fastighetsägarna.

Bekostas av fastighetsägaren

Kommunfullmäktige har redan 2013 bestämt att standardhöjningen ska bekostas av fastighetsägare som är anslutna till vägföreningen. Kommunen står för plankostnader och särskilda utredningskostnader.

Det innebär för Trönninges del att uppskattningsvis cirka 10,8 miljoner kronor bekostas av fastighetsägarna medan cirka 800 000 kronor bekostas av kommunen. Kostnaden för andra vägföreningsområden kommer att utredas i framtiden.
Dessa kostnader är endast uppskattningar och det är i dagsläget inte bestämt hur kostnaden ska fördelas mellan fastigheterna, detta kommer att utredas i en framtida gatukostnadsutredning.

Om den uppskattade kostnaden skulle fördelas jämnt mellan de cirka 560 anslutna fastigheterna i föreningen skulle respektive fastighet belastas med cirka 20 000 kronor. Kostnaden kommer att debiteras först när arbetet är klart, vilket bedöms ske tidigast cirka 2027.

Utifrån kommunen översiktsplan, ”Framtidsplan 2050”, bedöms att arbetet med kommunalt huvudmannaskap bör prioriteras då det är en viktig fråga för att möjliggöra genomförandet av översiktsplanen på lång sikt. Prioriteringsordningen utgår därför utifrån översiktsplanens indelning i servicesamhällen, bostadsorter samt med fokus på att bygga inifrån och ut.

Vilka vägföreningar berörs?

Efter hand kommer följande vägföreningar att beröras:
Söndrums centrala vägförening, Frösakulls vägförening, Tylösands vägförening, Holm, Snöstorps vägförening som är grupp 1.
Grupp 2 består av Simlångsdalens vägförening, Haverdalsstrands centrala vägförening och Harplinge vägförening.
Grupp 3 är Eldsberga vägförening Steninge vägförening, Kvibille vägförening, Åleds väg- och samfällighetsförening, Skedala vägförening, Gullbrandstorps vägförening, Marbäcks samfällighetsförening.
Och slutligen grupp 4 som består av Villshärads vägförening.
Arbetet med att kommunen tar över ansvaret för vägföreningarna kommer att ta lång tid. Exakt när respektive vägförening berörs är i dagsläget inte bestämt.

Viktigt för att utveckla orterna

Behoven är väldigt olika i de olika orterna eftersom de har utvecklats på olika sätt.

– Att kommunen tar över ansvaret för vägar och grönområden är ett viktigt led i att möjliggöra utveckling av våra mindre orter. Systemet med vägföreningar är en gammal kvarleva som försvårar för kommunen och i många fall medför det att vägstandarden är undermålig. Jag är väl medveten om att det blir en extra kostnad för fastighetsägare i Trönninge. Vi signalerar därför i god tid att detta kommer ske och påminner om att det här kommer att möjliggöra för oss att höja orternas vägstandard och trafiksäkerhet, säger Stefan Pålsson (S) kommunstyrelsens ordförande.