• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad förbereder sig för energibrist – Nu skruvar vi ner. Tillsammans.

Just nu påverkas många Halmstadbor ekonomiskt av de höga elpriserna. Vi ser också en ökad risk för effektbrist när kylan kommer som kan leda till att elen kopplas bort i perioder.

Halmstads kommun arbetar aktivt för att minska vår energianvändning och för att klara ett strömlöst scenario.

Det bästa sättet att minska energianvändningen och undvika effektbrist är att minska på värmen i bostäder och att använda energismarta vanor. I en färsk studie konstaterar forskare att om hela Europa minskar sin elförbrukning med 10 procent, som EU-kommissionen föreslår, skulle konsumentpriserna i elområde 3 och 4 i södra Sverige minska med cirka 1,70 kronor per kWh. Det skulle innebära ungefär en halvering jämfört med priserna i augusti.

Målet är 10 procent

Många har redan nu tagit till sig av spartips och förslag på ändrat beteende och under den tidiga hösten har HEM sett en minskning med fem procent av elförbrukningen. Ingen kan genomföra alla tips, men alla kan gör något för att påverka sin elförbrukning.

- Vi tror att målet att minska energianvändningen med 10 procent är något som vi skulle klara av om vi gör det tillsammans som invånare, kommun och näringsidkare, säger Håkan Kånge, vd på HEM.

Vad gör kommunen för att spara?

Tittar man på Halmstads kommuns egen energianvändning har den kontinuerligt minskat från 2018 och detta fortsätter även under 2022. Minskningen har varit cirka 3 procent per år, vilket är i linje med målen i kommunens energi- och klimatplan

Minskningen beror bland annat på:

  • Flera nybyggda, tillbyggda eller ombyggda fastigheter vilket gjort att energianvändningen har blivit mer effektiv. Ett exempel är nya Kattegattgymnasiet som i snitt gått från 150 kWh/m² till 80 kWh/m².
  • Vi uppgraderar kontinuerligt våra tekniska installationer som till exempel ventilationsaggregatsbyten, belysningsbyten, smartare styrsystem och installationer för effektivare uppvärmning.
  • Vi arbetar också med driftoptimering för att möta det faktiska behovet, till exempel justering av drifttider och värmekurvor.

Belysning

Totalt har kommunen cirka 24 000 belysningspunkter utomhus. Varje år byts cirka 400–500 gatlampor till energisnål LED-belysning. Cirka 40 procent av gatubelysningen samt gång- och cykelbelysning är utbytt.

På våra idrottsplatser har vi bytt ut den mesta av belysningen till LED-lampor, till exempel på våra konstgräsplaner, Strömvallens isbana och flera platser på Halmstad Arena.

Vi har även installerat smarta LED-armaturer som själva gör nattsänkningar beroende på var de sitter, vilket ger lägre energi- och underhållskostnader. Normalt sparar detta över 50 procent i energiförbrukning.

- Vi arbetar nu brett i hela kommunen för att ytterligare minska vår energiförbrukning och se vilka insatser som kan göras utan att påverka samhällsviktiga funktioner. Vi tittar också på vilka möjligheter vi har till reservkraft för att klara effektbrist, säger Marie Leandersson, förvaltningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ekonomi

Kommunens kostnader för elförbrukningen har ökat i år. Vi ser en kostnadsökning på cirka 20 miljoner kronor för 2022. I budgeten var det avsatt 50 miljoner kronor. En bedömning för 2023 är en kostnadsökning med cirka 25 miljoner kronor.

Kommunens krisberedskap vid effektbrist

Samtliga förvaltningar och bolag i Halmstads kommunkoncern ser nu över sin så kallade kontinuitetsplanering. Det innebär att man säkrar verksamheter och rutiner för hur man kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner även utan el.

Konsekvenser för enskilda

De höjda elpriserna kan få stora konsekvenser för enskilda invånare och näringsidkare. HEM har redan sett en stor ökning av antalet hushåll som är avstängda från elen på grund av obetalda fakturor.

Halmstads kommun arbetar aktivt för att samlat från berörda förvaltningar och bolag kunna ge råd och stöd till de hushåll som drabbas hårt av ökade kostnader.

Kommunens budget- och skuldrådgivare samt våra klimat- och energirådgivare är två funktioner som finns för att ge stöd och hjälp.

Se över din krisberedskap

I Sverige har vi alla ett eget ansvar att klara oss själva upp till en vecka om krisen slår till. Därför bör man se till att ha en egen krisberedskapslåda hemma.

- Halmstad är robust och vi kan klara av svåra situationer. När det var vattenbrist 2018 sänkte vi vår vattenkonsumtion med 20 procent. Vi kommer att klara av att minska vår energianvändning. Nu skruvar vi ner. Tillsammans, säger kommundirektör Mattias Rossköld.