• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad en av de första kommunerna med delade digitaliserade detaljplaner

I kommunen pågår inom projektet ”digital samhällsbyggnad” just nu ett arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Vinsten för kommuninvånarna blir att det blir så mycket enklare att förstå detaljplanens gränser och bestämmelser. För kommunens del innebär detta övergripande arbete modernisering, tillgängliggörande och en utvecklad förståelse och möjligheter för det egna arbetet med detaljplanerna.

Projektet öppnar även upp nya möjligheter för att utveckla digitala e-tjänster och analysverktyg som tidigare inte varit möjligt. De äldre planernas bestämmelser översätts nu till Boverkets nya plankatalog. För att kunna laddas upp i den nya digitala plandatabasen som nyligen sattes upp av Lantmäteriet. Alla fastighetsgränser som sammanfaller med en plangräns eller yta mäts in med hög noggrannhet i fält så att hela planens ytor får så stor noggrannhet som möjligt. Därefter granskas planen av relevanta tjänstemän såsom bygglovsarkitekt, planarkitekt samt kart- och GIS ingenjörer, men även vid behov Lantmäteri innan den godkänns.

Stor nytta för framtida projekt

Detta för att planen ska vara fullt användbar för kommunens handläggare och övriga användare. I samband med detta har kommunen fått utveckla sitt kartverktyg för att kunna visa planerna på ett användbart sätt, och vill nu att även kommuninvånarna ska få del av den här utvecklingen. Därför tillgängliggörs de digitaliserade planerna i kommunens karta:

– Vi blir en av de absolut första kommunerna i landet att tillgängliggöra digitaliserade detaljplaner enligt boverkets nya direktiv och föreskrifter för allmänheten. Vi har idag drygt etthundra planer färdigdigitaliserade och producerar i genomsnitt fem till sju nya planer i veckan. Nu kan våra kommuninvånare aktivt följa vårt arbete vilket vi är mycket glada för och hoppas att dom kommer få stor nytta av i sina framtida projekt, säger Martin Adner, GIS-ingenjör på bygg och miljöförvaltningen.