• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Gymnasiebehörigheten ökar på grundskolorna i Halmstad

Nu är det preliminära skolresultatet i Halmstads kommun för läsåret 2022/2023 klart. Fler elever är gymnasiebehöriga jämfört med föregående år. Färre elever når kunskapskriterierna i årskurs 9 och fler elever når kunskapskraven i årskurs 6.

Behörigheten till gymnasiet har ökat från 79,1 procent läsåret 2021/2022 till 81,1 procent läsåret 2022/2023 i Halmstads kommunala grundskolor. För flickor ökade sifforna från 81,9 procent till 83,6 procent, och för pojkar ökade sifforna från 76,3 procent till 78,6 procent.

Det genomsnittliga meritvärdet är 218,9 i år jämfört med förra året som var 219,9.

Andelen elever som når kunskapskriterierna i alla ämnen i årskurs 9 har minskat sedan förra året. I år har 67,5 procent uppnått kunskapskriterierna, förra året var det 69,9 procent av eleverna i årskurs 9 som nådde kriterierna. I år uppnådde 71,6 procent av flickorna och 63,5 procent av pojkarna kriterierna. Förra året var siffrorna 73,2 procent för flickorna och 66,5 procent för pojkarna.

När det gäller elever som uppnår kunskapskriterierna i alla ämnen i årskurs 6 ökade andelen från 60,6 procent läsåret 2021/2022 till 62,9 procent läsåret 2022/2023. Både andelen flickor och pojkar som når kunskapskriterierna i alla ämnen har ökat sedan förra året och det är en större andel flickor än pojkar som uppnår kunskapskriterierna i alla ämnen.

- Nämndens tydliga fokus under våren har varit att hitta lösningar på hur vi höjer gymnasiebehörigheten, och det är positivt att se att vi nu brutit den negativa trenden som varit de senaste åren och att gymnasiebehörigheten nu ökar. Gymnasiebehörigheten behöver däremot fortsätta öka, tillsammans med att vi både arbetar mot att fler når upp till godkända resultat och att fler ökar sina betyg i allmänhet. Vi måste höja både ”taket” och ”golvet” i våra kunskapsresultat på sikt, säger Arber Gashi (S), ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Resultaten för de yngre årskurserna

I årskurs 1 har eleverna inte betyg. I stället använder lärarna ett nationellt bedömningsstöd som ett stöd för att följa upp elevers kunskaper inom läsa, skriva och räkna. I skolorna i Halmstads kommun uppnår 87 procent av eleverna i årskurs 1 godtagbara kunskaper i att skriva. Andelen elever med godtagbara kunskaper i att läsa är 89 procent.

87 procent av eleverna i årskurs 3 har uppnått minst godtagbara kunskaper i svenska. 85 procent i matematik, 96 procent i NO och 95 procent i SO.

- Samtidigt som det finns behov av fortsatt målinriktat och engagerat arbete för att höja våra elevers kunskapsresultat så är det glädjande att se vissa positiva trendbrott bland resultaten efter detta läsår. Framöver kommer vi fortsätta fokusera på att höja läs- och skrivförmågan samt de matematiska färdigheterna redan från förskoleklass och de lägsta årskurserna. Detta gör vi med stark övertygelse om att tidigt utvecklade grundläggande färdigheter är nödvändiga för att fler elever ska ges bättre möjligheter att förvärva nya och fördjupade kunskaper i och utanför skolan, säger Dennis Hjelmström, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Preliminära siffor

Siffrorna som presenteras är preliminära och kan förbättras ytterligare. Elevernas kunskapsresultat för läsåret 2022/2023 kommer att uppdateras efter nya prövningar under lovskolan som pågår just nu. Siffrorna från 2021/2022 är resultaten efter lovskola och prövningar.

Se betyg som vårdnadshavare och elev

Du som vårdnadshavare och elev i årskurs 6–9 kan se dina betyg i kommunens e-tjänsten eller via appen IST Home. Du som har barn i årskurs 1–5 kan se ditt barns utvecklingsplan i Unikum.

Läs mer på sidan om betyg och omdömen i grundskola.