• Halmstads webbplatser

Granskning för utökade hotellplaner

Detaljplanen för att möjliggöra utökad hotellverksamhet för hotell Norre park i centrala Halmstad, Vindbryggan 3, ska ut på granskning. Det fattade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om i dag. Området har högt kulturhistoriskt värde och under samrådet inkom en rad yttranden som gjort att detaljplanen justerats för att ta större hänsyn till de speciella omständigheterna.

Bakgrunden till det pågående detaljplanearbetet är att sökanden vill utveckla den hotellverksamhet som har funnits på fastigheten sedan 1960-talet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tanken är att hotellet ska utökas med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. Förslaget innebär att två gårdsbyggnader behöver rivas för att ge plats åt en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög, vilket kräver ändringar i detaljplanen.

Yttrandena som inkommit under samrådet har i huvudsak berört byggnadshöjd, påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön, skuggpåverkan, dagsljusinsläpp, täthet och insyn. Mellan samråd och granskning har stort fokus legat på att anpassa den nya byggnaden till de kulturmiljövärden som området har, men även till omkringliggande bebyggelses skala, material och kulör.