• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fullmäktige pratade ekonomi och beslutade om framtidens bostäder

Vid torsdagens kommunfullmäktige var det ett flertal frågor som diskuterades, bland annat kommunens ekonomiska resultat, bostadsförsörjningsplan och nya regler för representation.

Gott ekonomiskt resultat

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för 2023 blir bättre än förväntat, trots att flera nämnder visar stora underskott i sina prognoser vid årets slut.

Kommunens resultat för 2023 beräknas bli 137 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar. Det är 182 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet på ett minus om 45 miljoner kronor. Att resultatet ser ut att bli bättre än beräknat, trots stora underskott i flera nämnder, beror framför allt på högre skatteintäkter och statsbidrag än förväntat samt försäljning inom exploateringsverksamheten.

Samtidigt konstateras att det blir svårt att få balans i ekonomin för en del av nämnderna. Men det generella statsbidrag som regeringen beslutat om mildrar effekterna. De 70 miljoner till Halmstads kommun får i statsbidrag fördelas till barnomsorg, skola och socialtjänsten.

Delårsrapporten innehåller även statistik över anställningar och sjukfrånvaro. Kommunens förvaltningar och bolag hade sammanlagt 9 757 tillsvidare- och visstidsanställda den 31 augusti. Antalet anställda fortsätter att öka och var 194 personer fler än vid samma period föregående år.

Sjukfrånvaron bland de anställda fortsätter att minska. I delårsrapporten jämförs frånvaron med samma period föregående år. Då var sjukfrånvaron 8,2 procent och i augusti i år var den 7,6 procent för samtliga förvaltningar och bolag. De höga sjukskrivningstalen under pandemin börjar nu minska totalt sett.

Plan för bostadsbyggande

Kommunfullmäktige beslutade att anta riktlinje för bostadsförsörjning för perioden 2023 till 2050.

Det var framför allt två frågor som diskuterades i kommunfullmäktige. Det gällde att det inte finns något förslag på att bygga ett äldreboende i Getinge. En fråga som har diskuterats under många år och varit fram och tillbaka i utbyggnadsplanerna i kommunen.

Det konstaterades att i och med planerna på att renovera Bäckagårds gamla sjukhem som kommer att ge 80 platser så finns inte behov av äldreboenden utifrån den demografiska utvecklingen. Argumentet för att bygga i Getinge handlar om möjligheten att bo kvar på ålderns höst.

Den andra frågan som också var tapeten ett förslag till utbyggnad av ett bostadsområde i Norra Haverdal, det så kallade HAV1. Engagemanget från samhällsföreningar och motsvarande har varit stort om att stoppa det planerade bostadsområdet.

Det fanns förslag om att prioritera ett andra omårde HAV4 i de östra delarna av orten

Förslaget till bostadsförsörjningsplan ändrades dock inte. Planen ligger fast och den kan läsas på:

Taxor och representation

Hemvårdstaxan förändras och kommer att gälla från 1 januari 2024 mot tidigare 1 mars. Det kommer att genomföras informationsinsatser kring detta för att förändringen ska kunna ske smidigt och tryggt för brukarna.

Kommunfullmäktige antog riktlinjer donationer och gåvor en riktlinje för representation och gåvor samt korruption.

Vänstern, Halmstads lokala parti och miljöpartiet vill inte ha representation som innehåller alkohol med externa kunder. Miljöpartiet menade vidare att representation sker under tjänstetid och därför ska inte alkohol förekomma överhuvudtaget i kommunens representation.

Med röstsiffrorna 65-6 antogs riktlinjen kring representation vilket innebär att det i undantagsfall kan serveras alkohol vid extern representation och att beslut om undantag kan tas av förvaltningschef eller VD för kommunalt bolag

Flera motioner behandlades

Två motioner från centern kring skolan avslogs. Det handlade om att införa en chatt för elevhälsan och en informationskampanj för att berätta om det fria skolvalet.

Kommunfullmäktige behandlade och avslog en motion från Sverigedemokraterna om krav på språktester för att vara anställningsbar inom skola, vård och omsorg.

Motionen föreslår en nivå på språktester som är på en hög akademisk nivå som kallas för GERS nivå C1. Flera av nämnderna som berörs av kravet menade i svaret på motionen att det var en alldeles för hög nivå.

Flera talare konstaterade att olika yrken kräver olika språklig förmåga.

Motionen avslogs med röstsiffrorna 58-11.

SD lovade att återkomma med en motion där man förändrar sina krav på kunskapsnivå.

Ett antal ytterligare motioner behandlas under kvällen. Det handlade om lönepåslag för undersköterskor, verksamhet med medborgarservice på flera orter och krav på tydliga kriterier för vindkraftsparker. Dessa avslogs av kommunfullmäktiges majoritet.