• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förbindelse tvärs över Nissan blir en bro

Ny förbindelse tvärs Nissan, fler hyreslägenheter inom Klackerupsområdet och företagsetableringar i Getinge och Harplinge var några av ärendena som kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott behandlade under tisdagens sammanträde den 2 mars 2021.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tog ett inriktningsbeslut att det ska byggas en bro som ny förbindelse tvärs över Nissan.

Diskussionen om en förbindelse tvärs Nissan har pågått under lång tid. Just nu arbetas flera strategiska planer fram, som bland annat rör utvecklingen av centrala Halmstad. För att komma vidare i arbetet med dessa planer behövdes ett politiskt inriktningsbeslut om en förbindelse över eller under Nissan i höjd med Söder.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen, som är sista beslutsinstans, att förbindelsen över Nissan kommer vara en bro med anknytande väg på Söder. I den fortsatta planeringen ska även möjligheten till en öppningsbar bro utredas.

– Nu har vi tagit ett viktigt beslut för att kunna utveckla staden. Jag föreslog och fick stöd för att den fortsatta planeringen ska ta hänsyn till både mjuka och hårda värden, det vill säga att utformning och omgivning på respektive sida vattnet ska bli trygga vackra miljöer, och att långsiktiga perspektiv ska samordnas med planeringen för bron. Jag ser gärna att den nya bron blir ett nytt landmärke för staden, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Hur gestaltningen kommer att bli är inte planerat. Utskottet beslutade att fortsatta utredningar ska ge förutsättningar för områdena vid brofästena att utvecklas till levande miljöer i stadsbilden och knyta ihop staden med havet. Arbetet ska också ta hänsyn till klimatskydd, oskyddade trafikanter, möjliggörande av större trafikkapacitet på sikt och arkitektur.

– Det viktigaste med denna bro är att det blir en betydelsefull pusselbit för att öka kapaciteten i vårt ansträngda vägnät. I fortsatta planeringen måste vi också utreda bullerfrågan och för att minska barriäreffekten förespråkar vi att det ska bli en öppningsbar bro, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i utskottet.

Mer information om förbindelse tvärs Nissan.

HFAB vill bygga fler lägenheter inom Klackerupsområdet

Samhällsbyggnadsutskottet antog en ny detaljplan för del av fastigheten Gullhönan 1 och del av fastigheten Halmstad 6:1 som ligger på Nyhem. Syftet med detaljplanen är att förtäta Klackerupsområdet.

Beslutet innebär att HFAB får möjlighet att bygga flerbostadshus med cirka 74 små hyreslägenheter kring en gemensam bostadsgård. Avsikten med detaljplanen är att befintligt gatukök, Nyhemsgrillen, ska få permanent bygglov och att säkerställa återvinningsstationen som finns där idag. Befintligt hus i planområdet skyddas på grund av höga arkitektoniska och miljöskapande värden.

– På ett läge nära högskolan, service och kollektivtrafik förtätar vi nu med fler bostäder. Jag ser att det är en klok användning av ytan, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utskottet.

Beslutet går vidare till kommunstyrelsen.

Plan för skola i Snöstorp på samråd

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att samråd ska ske för del av Snöstorp 19:199. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola i Snöstorp.

Skolan är tänkt att byggas som en årskurs 4-9-skola med plats för cirka 625 elever. Planerat upptagningsområde är Snöstorp samt delar av Andersbergsområdet. I planen ingår även en ny idrottshall med gymnastikdel. Syftet med detaljplanen är även att säkra tillfart till skolan och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan.

Fastigheten Snöstorp 19:199 är idag planlagd som parkmark. En viktig målsättning i planförslaget är därför att skolan passas in och utformas som en naturlig del av området. Det föreslås att skolan byggs i två till tre våningsplan, detta för att samla de gröna ytorna och spara så mycket av befintlig park som möjligt.

– Nu ställs ett väl genomarbetat förslag ut på samråd, där ytan för skol- och idrottshallsbyggnader lämnar kvar mycket plats till park och grönområde. Jag hoppas på brett engagemang i utformningen av området, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utskottet.

Detaljplanen har utformats flexibelt för att kunna fungera över tid och ge utrymme för framtida utveckling och förändrade behov. Förutom skola ges även möjlighet för alternativa markanvändningar så som vård, besöksanläggning och bostäder.

Klart för företagsetableringar i Getinge och Harplinge

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även att godkänna två reservationsavtal för etableringar i Getinge samt i Harplinge.

Det ena avtalet gäller fastigheten Getinge-Brogård 2:21 som ligger i Getinge industriområde. Avtalet som tecknats med Onsjö Vy AB ger bolaget rätt att köpa fastigheten på 2500 kvadratmeter för 625000 kronor. Företagets avsikt är att bygga kontorslokaler för att bedriva IT- och kommunikationsförsäljning gentemot företagsmarknaden i Halmstad, Varberg och Göteborg.

Det andra avtalet gäller fastigheten Lyngåkra 4:253 som ligger i Harplinge industriområde. Avtalet som tecknats med Think Security & Healthcare AB ger bolaget rätt att köpa en del av fastigheten på 1800 kvadratmeter för 360000 kronor. Avsikten är att bygga en lokal på cirka 500 kvadratmeter för lagerhållning av gymutrustning.

– Både Getinge och Harplinge växer med företag och det stärker orterna, det är härligt, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utskottet.