• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Enkät för trygghet och ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

Invånarna i Halmstads kommun får nu chansen att berätta hur vi upplever tryggheten i vår närmiljö. I den årliga enkäten ställs det frågor om bland annat upplevd otrygghet.

Sedan halvårsskiftet har kommunerna fått ett mer uttalat ansvar för att arbeta med brottsförebyggande frågor

Tidigare år har flera tusen personer svarat på enkäten och det har bidragit till att kommunen och polisen har fått en bild av vad som behöver arbetas vidare med och sätta in trygghetsskapande åtgärder.

En sådan åtgärd patrullerande väktare i centrum.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte med konkreta åtgärder

Förslagen som kommer fram ska i enkäten sedan blir sedan en del av underlaget för det medborgarlöfte som kommunen och polisen ger invånarna vartannat år. Löftet innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten för invånarna.

Enkäten öppnar den 14 september och är öppen i en månad – fram till den 15 oktober.

I Halmstads kommun genomförs enkäten nu för sjunde gången.

Enkäten finns på kommunens webbplats men går också att nå via länk från polisens webbplats och från polisens och kommunens sociala medier.

Kommunens brottsförebyggande ansvar

Halmstads kommun har sedan länge arbetat brottsförebyggande på olika sätt och i samverkan med till exempel polisen. Nu har detta arbete lagstadgats sedan den 1 juli 2023 i ”Lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar”

Lagen säger bland annat att kommunen ska skapa en kommunövergripande lägesbild utifrån det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Att skapa en lägesbild innebär att vi får bättre om kunskap hur det är i kommunens alla delar utifrån olika sorters brott och otrygghet. En viktig del för att skapa lägesbilden är enkäten.

Efter att lägesbilden är gjord ska kommunen göra en plan för vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras för att sedan följa upp vad som gjorts.

Den är den statliga myndigheten Brottsförebyggande Rådet har ansvaret att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger.