• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för Stenvinkelgatan ut på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 28 februari att detaljplanen för Baronen 2, 3 och 4 ska ut på granskning.

Planen möjliggör upp till 45 nya bostäder med centrumfunktioner i centrala Halmstad. Dessutom tillåter planen byggnader med fem respektive tre våningar på fastigheterna Baronen 3 och 4 samt cirka fem vindslägenheter på Baronen 2.

Området begränsas av Stenvinkelgatan i norr och Brogatan i söder. I väster gränsar planområdet till fastigheten Baronen 5 med den så kallade Gula villan och i öster till Hvitfeldtsgatan.

Totalt täcker området cirka 4 000 kvadratmeter och planerna stämmer överens med kommunens översiktsplan och gällande bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanen möjliggör också ett underjordiskt garage och säkerställer en kulturhistorisk anpassning av de nya fastigheterna till den befintliga miljön.

Läs mer om detaljplanen