• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt förslag på strategi för Halmstads kommun

Halmstad ska vara en stark och växande kommun. För att lyckas krävs ett tydligt fokus och därför har Ansvar för Halmstad, i dialog med alla nämnder och styrelser, tagit fram en ny strategi som visar riktningen för vår utveckling. Kommunstyrelsen beslutade om strategin på sitt sammanträde på tisdagen.

- Vår strategi är spetsig och vi gör tydliga prioriteringar. Vi har förmånen att leda en kommun som levererar goda resultat redan idag. Vi ska fortsätta jobba i våra välfärdsuppdrag, men vi vill ge en klar strategisk riktning till både koncernen och andra aktörer i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).

Strategin tar fasta på den demografiska samhällsutmaningen vi står inför, där andelen äldre ökar i högre takt än andelen yngre. Därför behöver Halmstad en fortsatt positiv befolkningstillväxt. Men tillväxten och utvecklingen i Halmstad ska genomsyras av hållbarhet - kopplat till människa, miljö och ekonomi.

Fyra prioriterade områden

Det första området handlar om att dra nytta av läget. Halmstad har en unik närhet där många kan gå och cykla till jobbet, men vi är också nära två svenska storstäder och Europa. Denna storregion ska vi dra nytta av.

- Vi gör stora satsningar på vår infrastruktur som skapar goda möjligheter för utveckling. Investeringar i hamn och järnväg är två exempel som också är gynnsamma för miljön. Sedan ska vi dra nytta av vår kust, där vi vill jobba med att levandegöra våra stränder, säger kommunråd Anna Fallkvist (M).

För att lyckas behöver vi också bygga en stark samhällsgemenskap, där Halmstadborna vill vara delaktiga i utvecklingen och känner tillit till både kommunen och varandra. Samhällsplaneringen ska skapa förutsättningar för människor att mötas i vardagen genom blandad bebyggelse.

- En god samhällsgemenskap skapas när människor möts och vi inte betraktar varandra som främlingar utan som grannar. Vår ingång är att samhället aldrig blir starkare än sin svagaste länk och att riktade satsningar till de som har det svårast är en vinst för hela Halmstad, säger kommunråd Ella Kardemark (KD).

Område nummer tre handlar om att attrahera och behålla unga. Unga flyttar ofta för studier, för ett attraktivt jobb eller i samband med att man bildar familj. Därför är samverkan med högskolan och ett varierat bostadsutbud viktiga delar.

- Åldersgruppen 20-39 år behövs i Halmstad om vi ska klara den demografiska utmaningen. Då måste vi vara en öppen och energisk stad med ett spännande utbud där unga trivs och vill bo kvar, säger kommunråd Urszula Hansson (S).

För att lyckas behålla en yngre målgrupp måste vi också skapa en dynamisk arbetsmarknad. Den ska vara inkluderande så att alla som kan arbeta gör det. Och då krävs samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle.

- Näringslivet är en viktig del av lösningen på samhällsutmaningarna. Vi som kommun ska vara en pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner som både skapar goda förutsättningar för befintligt näringsliv, och arbetar för att komplettera näringslivet med företag som är kunskapsintensiva och har en grön och innovativ profil, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson.

Ta del av strategin i sin helhet här. Pdf, 63.7 kB.

Kommunfullmäktige ska fatta slutgiltigt beslut om strategin på sitt möte den 15 juni.