Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om- och tillbyggnad av Hallands Konstmusem - ett av ärenden på kommunstyrelsens ledningsutskott den 6:e oktober

Om- och tillbyggnad av Hallands konstmuseum, medlemskap i Kattegatts kustvattenråd och lån till stiftelsen Hertz minne. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunen lånar pengar till Stiftelsen Hertz minne

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig under tidagens möte positiva till att bevilja ett lån på 250 000 kronor till Stiftelsen Hertz Minne. Pengarna ska användas till asfalteringsarbeten och kalkning av fasaden på Söndrums hembygdsgård som stiftelsen förvaltar. Stiftelsen har tidigare ansökt om lån hos olika banker men fått avslag då man ansett att stiftelsens ekonomiska säkerhet inte varit tillräckligt bra.

Stiftelsen Hertz Minne äger och hyr ut hembygdsgården till föreningsliv och familjehögtider i Söndrumsbygden och får bidrag från kommunen för detta.

Beslut om lån avgörs i kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet. Om Hertz Minne beviljas lån avgörs slutgiltigt på fullmäktige den 24 november.

Medlemskap i Kattegatts kustvattenråd

Halmstads kommun blir ny medlem i Kattegatts kustvattenråd. I alla fall om ledningsutskottet får som de vill. Medlemskapet beräknas kosta ca 46 500 kronor per år och en politisk representant samt en tjänsteman kommer att företräda Halmstads kommun i rådets möten.

Vattenrådet innefattar kustkommunerna i Halland inklusive Båstad. Syftet med rådet är att underlätta samarbete mellan kommunen och andra aktörer som på olika sätt påverkar vattenkvaliteten längs kusten. Kustvattenrådet kommer att mötas 1-2 gånger per år för att ta upp frågor och diskutera förslag på projekt som kan förbättra vattenkvaliteten i regionen.

– Att kommunerna utmed vår gemensamma kuststräcka tar sitt ansvar är en viktig del i arbetet med att förvalta våra vattentillgångar. När det gäller kusten och havet är det lika viktigt som i Nissan och andra vattendrag att uppfylla EU:s vattendirektiv. Sverige har stor andel av EU:s samlade kuststräcka och därför ett stort ansvar i vattenfrågan, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).

Skapandet av kustvattenrådet har sin bakgrund i ett EU-direktiv som sedan 2004 införlivats i svensk lagstiftning. Vattendirektivet slår bland annat fast att vattnet runt Sveriges kust ska ha en bra ekologisk och kemisk kvalitet. I dagsläget uppfyller inte vattnet runt Halmstad detta.

Om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum

Ledningsutskottet godkände under tisdagens möte ett förslag på om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum som skaöka kapaciteten och förbättra tillgängligheten. Förslaget innebär bland annat att museets lokaler kommer att bli större och att en ny hörsal ska byggas i anslutning till den befintliga byggnaden. De befintliga lokalerna på Hallands Konstmuseum uppfyller inte de tillgänglighets-, klimat- och säkerhetskrav som ställs på en modern museiverksamhet.

– Genom dagens beslut tar vi ytterligare ett viktigt steg i riktning mot en tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att profilera Halmstads konstprofil, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Om- och tillbyggnaden kommer att samfinansieras av Halmstads kommun, Region Halland och Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Halmstads kommun och Region Halland har avsatt 33,7 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor för projektet. Stiftelsen Hallands Länsmuseers insats kommer från försäljningen av Kirsten Munks hus i centrala Halmstad. Ett tillgängligare museum med större möjligheter bedöms stå klart 2018.

– Det är glädjande att Hallands Konstmuseum nu äntligen kan växa och bli mer tillgängligt för alla. Jag tror att detta kommer att skapa ett rikare kulturliv i staden och sätta Halmstad på kartan som en kulturdestination, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Utvärdering av projektet Ökade livschanser för unga 2015

Ledningsutskottet tog under tisdagens möte del av information från en uppföljning av projektet Ökade livschanser för unga 2015.

Uppföljingen visade bland annat att man genom olika satsningar lyckats få fler ungdomar aktiva inom föreningslivet, framförallt vad gäller flickor. Den ekonomiska utvärderingen för projektet visade också att satsningarna hållit sig inom den budget man blivit tilldelad och att man i flera fall har pengar över som kommer att användas i nästa år.

Projektet har under 2015 omfattat en rad olika satsningar som fått stöd av kommunen. Syftet med projektet är att minska arbetslösheten bland unga som av olika anledningar har svårt att etablera sig i samhället. Projektet har också som ambition att skapa en ökad samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet i detta arbete.

Förtydligande av regler om matavdrag inom särskilt boende och äldreomsorgen

Ledningsutskottet godkände på dagens möte ett förslag till förtydligande av hemvårdsnämndens regler för matavdrag på kommunens särskilda boenden och äldreboenden. Ändringen görs för att undvika att reglerna tolkas olika på olika boenden och för att se till att rätt avgifter tas ut för de boende.

Förtydligandet av matavdraget betonar att ett avdrag bara kan göras när en boende väljer att inte inta någon av de måltider som serveras under ett dygn, det vill säga varken frukost middag eller kvällsmat. Avdrag för en hel månads matabonnemang kan bara göras utifall den kost som serveras på boendet inte kan tillgodose den boendes behov av specialkost.

Kommunfullmäktige är sista beslutinstans i ärendet och om förslaget antas på fullmäktigemötet i november kommer de nya textändringarna att börja gälla från och med den 3:e mars 2016.