• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utvecklingsplan 2050 för centrum ut på granskning

Plan för centrums utveckling, planuppdrag för ny förskola och skola på Frennarp och yttrande över ny solpark i Harplinge – det var några av ärendena som kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott behandlade under fredagens sammanträde

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att centrumutvecklingsplan 2050 ska ut på granskning. Den fördjupade översiktsplanen för centrum är ett strategiskt dokument som tydliggör Halmstads kommuns ambitioner för utvecklingen av stadens centrala delar mot år 2050.

Tre utvecklingsstrategier har definierats:

  • Variera – ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser skapar ett tryggt centrum som lever dygnets alla timmar, året om.
  • Länka – ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag. Barriärer bryts och det är enkelt och tryggt att korsa Nissan, järnvägen och de trafikerade vägarna.
  • Synliggöra – ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet.

Efter samrådsskedet har planen arbetats om till ett granskningsförslag. De största bearbetningarna har gjorts där flest synpunkter kom in. Det gällde bland annat ny gata på söder och bro över Nissan, klimatanpassning, påverkan på riksintresset för kulturmiljö, parkering och förutsättningar för båt- och näringsliv.

Mer information och alla granskningshandlingar finns här: Centrumutvecklingsplan 2050 - Halmstad växer Länk till annan webbplats.

Ny plan för skolbyggnation på Frennarp

Samhällsbyggnadsutskottet gav på sitt sammanträde uppdraget att ta fram två högprioriterade detaljplaner på Frennarp. Planerna krävs för att möjliggöra en ny förskola med åtta avdelningar och en F-3 grundskola för 300 elever. Planerna förväntas kunna antas runt årsskiftet 2024-25 så att förskolan kan stå klar 2027 och skolan 2028.

Tanken är dock att detaljplanerna ska vara flexibla och möjliggöra olika former av samhällsservice om behoven på längre sikt skulle förändras. Den kommunala marken ska enligt kommande detaljplaner kunna nyttjas för en framtida utökning av skolan, ett särskilt boende för äldre eller gruppbostäder.

Positivt yttrande över ny solpark i Harplinge

Halmstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ny solenergianläggning. Sökanden har ansökt om ett område på 37 hektar cirka en kilometer väster om Harplinge, som till del består av jordbruksmark. Samhällbyggnadsutskottet godkände idag ett yttrande där kommunen ställer sig positiv till ansökan.

I kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 framgår det att kommunen generellt är positiv till förnyelsebar energi. Det finns också en inriktning att jordbruksmark endast får bebyggas om det saknas lämpliga alternativ och om det gäller att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse.

Grön elproduktion väger i dagsläget lika tungt som matproduktion och det finns flera exempel på att man kan kombinera elproduktion och matproduktion. Därför vill ett enhälligt samhällsbyggnadsutskott i yttrandet uppmuntra till att pröva möjligheten till denna lösning.

Yttrandet lämnas till Länsstyrelsen i Halland som är beslutande myndighet i ärendet.

Detaljplan för tillväxt i Söndrum

En ändring av detaljplan för Söndrums företagspark ska nu ut på samråd. Förändringen i planen innebär att verksamheterna får en höjd exploateringsgrad. I nuvarande detaljplan får endast 30 procent av fastighetsarean bebyggas. I förslaget till ny detaljplan medges möjlighet att bebygga 50 procent vilket möjliggör tillväxt för verksamheterna. Ändringen gäller där planbestämmelsen tillåter industri, kontor och lager, men inte handel.

Förändringen i detaljplanen ligger i linje med kommunens översiktsplan där det framgår att förtätning inom befintliga verksamhetsområden är positivt för att utnyttja marken mer effektivt.