• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utveckling av Trönninge centrum

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en strukturbild för Trönninge centrumutvecklingsstråk.

Trönninge är ett område som växer och beräknas ha en kraftig befolkningsökning till år 2050. Det pågår flera olika, parallella projekt samtidigt inom Trönninges utveckling och en strukturbild ska utgöra en gemensam målbild för alla dessa olika projekt. Centrumutvecklingsstråket som strukturbilden ska omfatta avser området från planerad tågstation till befintlig skola, via centrumnod, centrumutvecklingsstråk och kluster av offentlig service.

Inom samma område har fastigheten Trönninge 11:130 fått ett positivt planbesked för att möjliggöra en utveckling med bostäder i flerbostadshus i fyra till fem våningar inom fastigheten. Åtgärden strider mot gällande detaljplan främst i avseende användning, antalet våningar och byggnadshöjd. Eftersom fastigheten ligger i det område som är utpekat som centrumnod vill utskottet pröva bostadsändamål med centrumändamål i bottenvåningen. För att plan för fastigheten ska stämma överens med den framtida planen för området och Trönninges centrumutveckling kommer arbetet inledas med att först ta fram strukturbilden för centrumutvecklingsstråket i sin helhet.

- Det är på tiden att vi ser över Trönninge centrum. Det är en plats som är i behov av att struktureras upp och vi behöver tillföra de funktioner som vi normalt kopplar till ett centrum i en serviceort, det vill säga mötesplatser och kluster av kommersiell och offentlig service, säger Stefan Pålsson (S), utskottets andre vice ordförande.