• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tävling ska forma nytt bostadsområde i Fyllinge

Hur andra etappen av Fjärde kvadranten i Fyllinge ska gestaltas kommer att avgöras i en markanvisningstävling, det beslutade samhällsbyggnadsutskottet under sitt möte. Etapp 1 beräknas vara färdigställd under slutet av 2021.

Det främsta bedömningskriteriet kommer att vara anbudspriset på marken, genom att låta detta vara ett tävlingsmoment bedöms möjligheten till att Halmstads kommun kan säkerställa ett marknadsmässigt pris som stor. Även möjligheterna till hållbart resande är ett kriterium, detta anges redan i detaljplanen som särskilt viktigt att främja i området. Exploatören ska redovisa hur deras projekt bidrar till hållbart resande med framför allt buss och cykel. Ett tredje bedömningskriterium är den arkitektoniska gestaltningen.

Då Fyllinge som område idag har en stor andel hyresrätter är förslaget att inte tillåta denna upplåtelseform i etapp 2. Det som kommer att vara aktuellt är bostads- eller äganderätter.

Förslaget är att kommunen ska påbörja tävlingen efter sommaren 2021 och att kunna teckna markanvisningsavtal under början av 2022. Tillträde till marken är beräknad till oktober 2022.