• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Stort intresse för förslag till ny översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, för Halmstads kommun engagerar. Under samrådstiden har ungefär 1 000 synpunkter kommit in till kommunen, både skriftligt och muntligt. Halmstads kommun vill passa på att tacka alla som deltagit i dialoger och lämnat synpunkter. Nu ska förslaget omarbetas. I höst blir det ny chans att tycka till om det omarbetade förslaget till översiktsplan.

I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, till exempel var nya bostäder ska byggas och vilken mark som ska användas för företag och industrier. En central del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är att invånare, fastighetsägare, organisationer, företag, grannkommuner, myndigheter och andra intressenter ska kunna lämna synpunkter på förslaget.

Samrådet för Framtidsplan 2050 inleddes redan hösten 2019 med en tidig dialog där det fanns möjlighet att lämna synpunkter och förslag både digitalt via en webbenkät och vid öppna träffar som hölls på bland annat bibliotek, högskolan och Hallarna. 700 svar kom in under den tidiga dialogen från invånare i kommunens alla orter och stadsdelar.

1 000 synpunkter har kommit in

Under samrådet har synpunkter kunnat lämnas på förslaget till ny översiktsplan mellan den 5 november 2020 och 11 januari 2021. Alla som vill har kunnat tycka till. Både skriftligt, via post och e-post, och muntligt via telefon och digitala möten, samt via sociala medier. Ungefär 1 000 synpunkter har inkommit.

– Det är väldigt kul att så många har tagit chansen att tycka till. Jag vill verkligen tacka alla som tagit sig tid att ta del av förslaget och kommit med synpunkter på det, säger Jonas Bergman ( M), kommunstyrelsens ordförande.

Digitala möten och livesändningar

På grund av pandemin har Halmstads kommun tvingats tänka om och tänka nytt. I stället för fysiska möten med invånare, företagare, föreningar och andra organisationer, har mötena fått ställas om till digitala träffar. Samrådsmöten har skett via telefon och den digitala plattformen Teams, där både individuella möten för invånare och gruppmöten med olika intressenter så som studenter, samhällsföreningar, grannkommuner, berörda myndigheter och organisationer har hållits. Telefontider och mötestider har utökats när det har funnit behov, för att ge utrymme till alla som hört av sig.

Vid två tillfällen har förslaget presenterats via livesändningar på Facebook. Vid båda tillfällena har frågor och synpunkter kunnat ges direkt under livesändningen. Livesändningen som vände sig till invånarna sågs av 160 personer i direktsändning och har haft 390 visningar i efterhand. Vid sändningen som riktade sig till företagare deltog 150 i direktsändningen, sändningen hade 70 visningar i efterhand.

Förslaget till ny översiktsplan har presenterats i sin helhet på kommunens webbplats Länk till annan webbplats.. Under samrådstidens två månader har webbsidan Framtidsplan 2050 haft ungefär 10 000 unika besökare och 17 000 sidvisningar. Förslaget har också funnits tillgängligt för alla i pappersformat på Rådhuset.

Alla synpunkter redovisas

Under samrådstiden har kommunen informerat brett om förslaget till ny översiktsplan och berättat om möjligheterna att ge synpunkter. Det har skett bland annat via kommunens tidning Halmstad, som distribuerats till samtliga hushåll i Halmstads kommun, i annonser i lokalpress, via sociala medier; Facebook, Instagram, Youtube, och till media via presskonferens och pressmeddelanden. Lokala medier har i artiklar och inslag uppmärksammat innehållet i förslaget.

Vad händer nu? Alla synpunkter som kommit in tas nu om hand och sammanställs. De kommer att redovisas och besvaras i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och det omarbetade planförslaget kommer att redovisas vid granskningen, som är nästa skede när invånare kan tycka till om det omarbetade förslaget. Granskningen av översiktsplanen kommer att ske under två månader, med beräknad start i september 2021.

– Nu väntar ett intressant halvår med många bra diskussioner om hur planen ska utvecklas för att på allra bästa sätt skapa goda förutsättningar för framtiden, säger Jonas Bergman.