• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Halmstad 2023

Socialstyrelsen presenterade sin årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? för 2023 under vecka 40 och resultaten visar på en uppgång mot förra årets mätning.

Särskilt boende

När det gäller den sammantagna nöjdheten ökade den mot föregående år och ligger på 83 procent, fem procentenheter över riksgenomsnittet på 78 procent.

Det område där Halmstads särskilda boenden har störst positiv skillnad jämfört med riket, är trivsamheten i gemensamma utrymmen som är elva procentenheter bättre än rikssnittet.

Vidare är resultatet elva respektive tio procentenheter bättre än rikssnittet när det gäller nöjdhet med aktiviteter som erbjuds på äldreboenden och möjligheterna att påverka vilka tider man får hjälp.

Frågan med allra högst positivt resultat bland särskilda boenden i Halmstads kommun 2023 gäller personalens bemötande där 95 procent upplever ett bra bemötande. Vilket också är bättre än rikssnittet på 92 procent.

Ett område med lägre resultat är kunskapen om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål där endast 46 procent på våra särskilda boenden svarat att de vet vart man vänder sig. En siffra som inom hemtjänsten är en 24 procentenheter högre (70 procent).

Hemtjänst

Den totala nöjdheten inom hemtjänsten ökar med en procentenhet (från 89 till 90 procent), vilket är fyra procentenheter över rikssnittet för 2023 på 86 procent.

En siffra som sticker ut positivt inom hemtjänsten är möjligheten att välja utförare. Där är hela 72 procent i Halmstad nöjda vilket är 20 procentenheter bättre än rikets snitt på 52 procent.

Allra nöjdast är man med personalens bemötande på 97 procent och man känner sig trygg hemma med hemtjänst (90 procent mot ett rikssnitt på 85 procent). Samt att man känner förtroende för personalen (89 procent mot 88 procent i hela riket).

Allmänt hälsotillstånd hos de som svarat

På frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? har man själv fått ange om man uppfattar sin sammantagna psykiska och fysiska hälsa mycket/ganska god. 39 procent av hyresgäster på särskilda boende i Halmstads kommuns bedömer sitt hälsotillstånd som mycket/ganska god, jämfört med de som har hemtjänst som hamnar på 34 procent.

Fotnot: Kursiv text motsvarar enskilda frågor/frågeställningar ur undersökningen.

Bakgrund

Socialstyrelsen har sedan 2013 i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar sin äldreomsorg. Varje år skickar de ut en rikstäckande enkät till alla äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Samtliga personer, 65 år eller äldre, som den 31 december 2022 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Totalt svarade 394 hyresgäster som bor på särskilt boende och 951 kunder som har hemtjänst. Detta motsvarar 50,1 procent respektive 62,6 procent av de tillfrågade. Båda är högre än rikets genomsnittliga svarsfrekvens.

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Det ställs även frågor om det allmänna hälsotillståndet, vilket är en är en självskattning som är tänkt att visa hur människor själva uppfattar sin sammantagna psykiska och fysiska hälsa. Många olika faktorer kan påverka den självskattade hälsan, till exempel bostadsförhållanden, graden av socialt och emotionellt stöd samt stress.