• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Satsningar för en mer likvärdig skola

Mer pengar till grundsärskolan, satsningar på en likvärdig skola med hög kvalitet. Det och ett ökat inflytande från barn och elever är några av barn- och ungdomsnämndens beslut inför det kommande året.

Under onsdagen beslutade barn- och ungdomsnämnden att anta en verksamhetsplan med budget. Fyra mål ska bidra till att i högre utsträckning nå grunduppdraget om en likvärdig utbildning med jämn och hög kvalitet.

I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem:

  • ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning
  • ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet
  • har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare
  • utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas i sin profession.

2,4 miljarder i budget för grundskola, kulturskolan och barnomsorg

Barn- och ungdomsnämnden beslutade om en driftbudget för år 2023 på 2 409 048 000 kronor till grundskolan, kulturskolan och barnomsorgen i Halmstads kommun och en investeringsram på 49 900 000 kronor. Bland annat beslutade barn- och ungdomsnämnden att öka budgeten för grundsärskolan från 50 miljoner kronor till 60 miljoner kronor. Nämnden satsar även totalt 5 miljoner kronor, som är en ökning med två miljoner kronor, på samordnade tidiga insatser för barn och unga.

För att nå en budget i balans beslutade barn- och ungdomsnämnden om effektiviseringar och kostnadsreduceringar med 45 miljoner kronor.

Fokus – fler elever ska ha gymnasiebehörighet

- Det känns bra att få inleda mandatperioden med att få fatta beslut om verksamhetensplanen samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Ökade ekonomiska anslag och miljardsatsningar på skolbyggnation framöver är centrala delar för att utveckla våra förskolor och grundskolor. Den nya nämnden har tagit vid och fortsätter att arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever i Halmstad att klara sin skolgång. Vi kommer ha ett tydligt fokus i att se till att fler elever går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, där vi tyvärr sett en negativ trend, säger Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.