• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Räddningstjänsten åter i topp när halmstadborna fick tycka till

Räddningstjänsten är den verksamhet som halmstadsborna ger högst betyg. Dessutom är medborgarna väldigt nöjda med hur kommunen informerar under kriser såsom den pågående pandemin. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) senaste attitydundersökning där 100 kommuner deltog.

Enkäten består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg samt ytterligare sex tilläggsfrågor kopplat till den pågående pandemin. En fråga handlar om hur kommunen informerar vid samhällsstörningar som till exempel pandemier, strömavbrott, problem med dricksvatten och avlopp etc. Hela 75 procent svarar mycket bra eller ganska. Motsvarande andel för jämförelsegruppen är 65 procent, alltså ett mycket bra resultat.

- Det är givetvis väldigt glädjande att vi lyckas bra med uppgiften att hålla medborgarna uppdaterade och informerade i denna svåra och besvärliga tid vi befinner oss i, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M). Det har ju gått en tid sen undersökningen genomfördes men frågan är alltjämt relevant och har högsta prioritet.

NRI, Nöjd-Region-Index behandlar frågor om kommunen som en plats att leva och bo på. Utbildningsmöjligheter är det som halmstadborna är mest nöjda med, följt av Kommersiellt utbud vilket gynnar företagandet i Halmstad. Trygghet och bostäder är det som halmstadborna är minst nöjda med.

Ett område där halmstadborna är mer nöjda än andra större kommuner (50.000 invånare) är Kommunikationer som får signifikant högre betyg. Det handlar om tillgång till gång- och cykelvägar, möjligheter att använda kollektivtrafik, tillgången till förbindelse för längre resor (tåg, buss, båt, flyg) och möjligheter att enkelt kunna transportera sig med bil.

NMI, Nöjd-Medborgar-Index handlar om frågor kopplat till kommunens olika verksamheter. Här får Räddningstjänsten återigen högst betyg, det är den verksamhet som halmstadborna är mest nöjda med Stöd för utsatta personer är den verksamhet som man är minst nöjd med.

NII, Nöjd-inflytande-index handlar om invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. Här får området Information högst betyg medan området Påverkan får lägst.

Kvinnor mer nöjda än männen

Där det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan könen rör det sig överlag om att kvinnorna är mer nöjda än männen. Kvinnor är mer nöjda med Bemötande och tillgänglighet, Förskolan, Renhållning och sophämtning samt Vatten och avlopp. Inom ramen för Nöjd-Inflytande-Index är också kvinnorna mer nöjda med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker.

Information vid samhällsstörningar

Det finns också ett antal extrafrågor med koppling till den pågående coronapandemin. En fråga handlar om hur kommunen informerar vid samhällsstörningar som till exempel pandemier, strömavbrott, problem med dricksvatten och avlopp etc, där hela 75 procent svarar mycket bra eller ganska bra.

Delade meningar

Hur mycket pandemin har påverkat på ett personligt plan, ger inget samlat svar, här svarar hälften att de påverkats ganska lite, medan den andra hälften upplever att påverkan har varit ganska eller mycket stor. Här är medborgarna är alltså väldigt delade i sina upplevelser.

Fakta

Totalt 100 kommuner deltog i enkäten, svarsfrekvensen var i genomsnitt 42 procent. I Halmstad var svarsfrekvensen 38 procent. Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november. Ett slumpmässigt urval om 1 600 personer mellan 18 och 84 år tillfrågades. Enkäten skickades ut per post, men det fanns även möjlighet att svara digitalt.