• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Prognos för stora underskott i flera nämnder

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för 2023 ser ut att bli bättre än förväntat, även om några nämnder uppvisar emellertid stora underskott i sina prognoser vid årets slut.
Kommunstyrelsen fick ta del av siffrorna vid sitt sammanträde i dag i samband med att delårsrapporten redovisades.

Kommunens resultat för 2023 beräknas bli 36 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar. Det är 81 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet på -45 miljoner kronor. Att resultatet ser ut att bli bättre än beräknat, trots stora underskott i nämnderna, beror framför allt på försäljning inom exploateringsverksamheten och högre skatteintäkter och statsbidrag än förväntat.

Underskott inom skolan

Att det är oroliga tider syns i flera nämnder. Ett exempel är socialnämnden som ser ut att gå med stora underskott, vilket framför allt beror på ökade kostnader för placeringar.

Även barn- och ungdomsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar med underskott i år. Inom gymnasiet syns en ökning av sociala problem bland eleverna och många som är långt ifrån gymnasiebehörighet. Det kräver mer insatser vilket leder till högre kostnader. Inom grundskolan har antalet elever blivit fler, vistelsetider på förskolan har ökat och fler barn behöver extra stöd.

Fler anställda och minskad sjukfrånvaro

Delårsrapporten innehåller även statistik över anställningar och sjukfrånvaro. Kommunens förvaltningar och bolag hade sammanlagt 9883 tillsvidare- och visstidsanställda den 30 april. Antalet anställda har ökat med 184 personer sedan samma period föregående år. Det är framför allt inom förskola, grundskola och gymnasieskola som antalet anställda har blivit fler.

Sjukfrånvaron har hittills under 2023 minskat. I delårsrapporten jämförs frånvaron med samma period föregående år. Vid den tiden påverkades kommunens sjuktal mycket av pandemin, men har nu minskat till 8,1 procent jämfört med 9,4 procent samma period förra året. Korttidsfrånvaron står för 33 procent av all sjukfrånvarotid, vilket är en stor minskning jämfört med föregående år då andelen var 42 procent.

LBVA vidtar åtgärder mot ökade kostnade

I samband med bokslutet 2022 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av Laholmsbuktens VA AB (LBVA) göra en genomlysning av VA-verksamheten på grund av ökade kostnader. Kommunstyrelsen fick nu ta del av genomlysningen som omfattar orsaker till kostnadsökningen och förslag på åtgärder.

2022 visade VA-verksamheten ett resultat på -32 kronor och prognosen för 2023 är ett underskott på -35 miljoner kronor.

Att kostnaderna har ökat hänger delvis ihop med bolagsbildningen då vissa av kostnaderna tidigare funnits på kommuncentral nivå. Utöver det har även personal- och produktionskostnader ökat, vilket delvis kan förklaras av prisökningar i samhället.

LBVA har lyft fram besparingsmöjligheter inom områdena personal, konsulter och övertidsstopp. Utöver det kommer även investeringar att eventuellt minskas eller senareläggas.

Hösten 2022 beslutade kommunfullmäktige om en taxehöjning. När uträkningar för höjningen gjordes förutsågs inte den snabba förändringen på räntor, elpriser och inflation. Därför utreder verksamheten nu också på ett nytt förslag för justering av VA-taxan.