• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positiv prognos trots underskott i flera nämnder

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för 2023 ser ut att bli bättre än förväntat, trots att flera nämnder visar stora underskott i sina prognoser vid årets slut.

Kommunens resultat för 2023 beräknas bli 137 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar. Det är 182 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet på -45 miljoner kronor. Att resultatet ser ut att bli bättre än beräknat, trots stora underskott i flera nämnder, beror framför allt på försäljning inom exploateringsverksamheten samt högre skatteintäkter och statsbidrag än förväntat.

Kommunstyrelsen fick idag ta del av siffrorna i samband med att delårsrapporten (januari – augusti 2023) redovisades.

Underskott i flera nämnder

Den ekonomiska oron och stora underskott i verksamheterna känns igen från tidigare rapporter. Socialnämnden ser ut att få störst underskott och främsta orsaken är ökade kostnader för placeringar.

Även barn- och ungdomsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar med underskott i år. Inom gymnasiet syns en ökning av sociala problem bland eleverna och många som är långt ifrån gymnasiebehörighet. Det kräver mer insatser vilket leder till högre kostnader. Inom grundskolan har antalet elever blivit fler, vistelsetider på förskolan har ökat och fler barn behöver extra stöd.

Fler anställda och minskad sjukfrånvaro

Delårsrapporten innehåller även statistik över anställningar och sjukfrånvaro. Kommunens förvaltningar och bolag hade sammanlagt 9757 tillsvidare- och visstidsanställda den 31 augusti. Antalet anställda fortsätter att öka och var 194 personer fler än vid samma period föregående år.

Sjukfrånvaron bland de anställda fortsätter att minska på totalen. I delårsrapporten jämförs frånvaron med samma period föregående år. Då var sjukfrånvaron 8,2 procent och i augusti i år var den 7,6 procent för samtliga förvaltningar och bolag. De höga sjukskrivningstalen under pandemin börjar nu minska totalt sett.