• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för nya bostäder i Haverdal antas

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 12 oktober att anta detaljplan för Haverdal 27:1 och 18:53. Den nya detaljplanen medger omkring tio nya bostadsfastigheter för friliggande villor.

Den antagna detaljplanen innebär att största delen av området blir planlagt för bostadsändamål. Tidigare medgav detaljplanen handelsträdgård och allmän plats i form av park och plantering.

Syftet med den nya planen är att förtäta den befintliga småskaliga bebyggelsen med fler friliggande villor. Planen reserverar mark för gemensamhetsanläggning för in- och utfartsväg samt sophantering. Tomterna blir minst 1000 kvadratmeter.

I samband med att detaljplanen antogs godkände utskottet också ett exploateringsavtal med fastighetsägarna. Avtalet reglerar genomförandet av detaljplanen, anläggandet av allmän platsmark och kommunens säkerställande av befintliga dagvattenledningar.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.