• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för bostäder i Norra Utmarken avbryts

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 12 oktober att avbryta planarbetet för ett bostadsprojekt på Norra Utmarken. Området pekas ut som riksintresse för totalförsvaret.

Utskottet lämnade under våren 2021 positivt planbesked för projektet som omfattar upp emot 180 bostäder på fastigheterna Halmstad 7:20, 7:21 och 7:22. På det aktuella området intill Norra Utmarken har det under längre tid bedrivits växthusodling.

Försvarsmakten har pekat ut området som ett så kallat påverkansområde för buller eller annan risk i anslutning till skjut- och övningsfält av riksintresse för totalförsvaret, och anser av den anledningen att det är olämpligt att bygga bostäder på platsen.

En majoritet i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i enighet med Försvarsmaktens synpunkter att avbryta planarbetet. Att Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats ligger till grund för beslutet, liksom det faktum att området inte är utpekat i kommunens översiktsplan.

Centerpartiet yrkade som ensamt parti avslag på förslaget att avbryta planarbetet.